Uitbetaling voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2020

Op 30 oktober 2020 wordt een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2020 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. Door een wijziging aan de beschikbare envelop voor de basisbetaling is het mogelijk om de waarde van de betalingsrechten te verhogen voor de campagne 2020. De verhoging bedraagt 11,22% en is enkel van toepassing op de campagne 2020. De verhoging zal niet worden toegepast in de volgende campagnejaren. U kan de nieuwe waarde van de betalingsrechten voor de campagne 2020 raadplegen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve in 2020, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een voorschot van 70% op de extra betaling per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Ook voor de premie voor jonge landbouwers is het mogelijk om de betaling per hectare te verhogen door een grotere beschikbare envelop. Het steunbedrag wordt voorlopig vastgelegd op 120 euro per hectare. In juni 2021 wordt dit steunbedrag herbekeken, zodat de beschikbare envelop zo optimaal mogelijk benut wordt.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de vergroeningspremie uit te betalen aan de landbouwers die in aanmerking komen voor de premie voor vergroening.

Er wordt ook naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uit te betalen voor de premiewaardige dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020, beperkt tot het individueel quotum.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen). Volgens de Europese regelgeving kan er enkel een saldo worden uitbetaald als alle controles ter plaatse zijn uitgevoerd. Omdat de controles ter plaatse bij de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningseisen nog doorlopen tot begin 2021, kan er voor deze landbouwers in de loop van 2020 geen saldo uitbetaald worden.

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2021. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, zullen eind maart 2021 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2020 ontvangen.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Midden november staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.