Uitbetaling voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2021

Op 29 oktober 2021 werd een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2021 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. Door een wijziging aan de beschikbare envelop voor de basisbetaling is het mogelijk om de betalingsrechten op te hogen voor campagne 2021. De ophoging bedraagt 8,90% ten opzichte van de waarde van campagne 2019 en is enkel van toepassing op campagne 2021. De ophoging zal niet behouden blijven in de volgende campagnejaren. Op het e-loket kunnen landbouwers de waarde van de betalingsrechten raadplegen. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een voorschot van 70% op de extra betaling per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Ook binnen dit premiestelsel is het mogelijk om de betaling per hectare te verhogen door een ophoging van de beschikbare envelop. Net als in campagne 2020 werd het steunbedrag voorlopig vastgelegd op 120 euro per hectare. In juni 2022 wordt dit steunbedrag herbekeken, zodat de beschikbare envelop zo optimaal mogelijk benut wordt.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de vergroeningspremie uit te betalen aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningseisen. Volgens de Europese regelgeving kan er enkel een voorschot en/of saldo worden uitbetaald als alle controles ter plaatse zijn uitgevoerd. Omdat de controles ter plaatse bij de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningseisen nog doorlopen tot begin 2022, kan er voor deze landbouwers in de loop van 2021 geen voorschot en/of saldo uitbetaald worden.

Er wordt ook naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uit te betalen voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021, beperkt tot het individueel aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt.

Eind december volgt een tweede betaling tot 95% (nog 25% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen) en de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. 

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2022. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, zullen eind maart 2022 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2021 ontvangen.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Midden november staat deze gedetailleerde informatie op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.