Uitbetaling voorschot zoogkoeienpremie en voorschot premie voor vergroening campagne 2016

Op 29 november 2016 werd het voorschot van de zoogkoeienpremie en het voorschot van de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Zoogkoeienpremie

De landbouwers die voor de campagne 2016 een geldige deelnameverklaring hebben ingediend via het e‑loket kregen een voorschot van 70% op de premie voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, beperkt tot het quotum waarover de landbouwer beschikt.

Het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor de campagne 2016 bedraagt € 22.632.944. Op basis van deze enveloppe en het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers is het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe vastgesteld op € 159. Met dit voorschot werd hiervan 70% uitbetaald.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hebben in het 1e semester 2016, kregen geen voorschot.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2015. Het te laat indienen van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

Eind december zal bijkomend 20% van het premiebedrag uitbetaald worden voor dezelfde  premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, beperkt tot het quotum waarover de landbouwer beschikt. Het saldo van de steun voor alle premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben gedurende het volledig kalenderjaar 2016, wordt eind april 2017 uitbetaald.

Premie voor vergroening

Een voorschot van 70% op de premie voor vergroening werd uitbetaald aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend. Zowel de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen als diegene die hieraan niet moeten voldoen, kregen dit voorschot.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten, en 94,32% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan € 400 wordt de landbouwer niet uitbetaald.

Eind december volgt een tweede betaling tot 90% (nog 20% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen). De diverse saldobetalingen worden voorzien in het voorjaar van 2017.

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van december is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Voor informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw