Visserij: Aanpassingen Tijdelijk aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 juli 2021

De quotacommissie heeft op haar zitting van 7 juni 2021 een voorstel van advies met maatregelen ter verdeling van de toegewezen quota voor de tweede toewijsperiode (1 juli -31 oktober) of tot aanpassing van de dagplafonds voor het groot vlootsegment geformuleerd.  

Voor wat betreft het klein vlootsegment worden enkel specifieke wijzigingen voor de 2de toewijsperiode vermeld. Indien er niets is weergegeven voor het KVS betekent dit dat de geldende maatregelen verder van kracht zijn.

Een overzichtstabel van de maatregelen kan u hier bekijken.

Tong

Tong Noordzee – Groot Vlootsegment    

Voor de 2de toewijsperiode worden voor ICES-gebieden II,IV zijnde de Noordzee en het Schelde-estuarium, dezelfde hoeveelheden toegekend als in 2020, namelijk een vast gedeelte van 5.000kg per vissersvaartuig tot 31 oktober, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 17kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.  

Voor de passieve visserij wijzigt er niets op 1 juli. Het blijft dus verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 6.500kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 40kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Er worden geen gecombineerde visreizen toegestaan tussen ICES-gebieden II, IV en VIIf, g en tussen ICES-gebieden II, IV en Vlla.

Tong in het Bristolkanaal (ICES-gebieden VIIf,g)

De dienst merkt op dat de ruilmogelijkheden met andere Europese lidstaten beperkt zijn. Enkel de opstart van de ruilmogelijkheden met het VK kan hier soelaas brengen en mogelijk een beperkte hoeveelheid extra tong opleveren. Daarom hanteert de dienst het voorzichtigheidsprincipe door voor de periode van 1 juli tot 31 oktober 7,5kg per kW toe te kennen voor de vaartuigen die niet deelnemen aan de Golfcampagne. 

Voor de 6 vaartuigen, die op de lijst van speciale visdocumenten voor de Golfcampagne 2021 voorkomen, is er naast de toegewezen hoeveelheid van 32kW/kg in de Golf, ook een forfaitaire hoeveelheid van 2kg/kW voorzien voor het Bristolkanaal. 

De Dienst Visserij vraagt daarnaast ook met aandrang dat de reders de hen toegewezen hoeveelheden in zowel het Bristolkanaal alsook in andere ICES-gebieden niet overschrijden. Overschrijdingen zullen op een gepaste wijze worden beboet.

Tong in de Ierse Zee (ICES-gebied VIIa)

Er wordt beslist om voor de periode 1 juli – 31 oktober 9.000kg per vaartuig (dat niet heeft deelgenomen aan de Golfcampagne) toe te kennen. Daarbij wordt er uitgegaan van de veronderstelling dat er 22 vaartuigen in de periode juli-oktober vissen in de Ierse Zee. Tevens wordt rekening gehouden met 2 wetenschappelijke zeereizen en de beschikbaarheid van 3.000kg voor elk vaartuig van de Golfcampagne

Tong Oostelijk Engels Kanaal (VIId)

Voor de periode van 1 juli tot 31 oktober wordt beslist om de hoeveelheden vastgesteld tijdens de eerste periode verder toe te passen, namelijk:

  • 700kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS
  • Voor het KVS gold reeds de bepaling van 350kg per vaartdag tot 31 oktober

Bij gemengde zeereizen VIId:

  • in combinatie met de Noordzee (ICES II,IV), is het verboden bij tongvangst in de Noordzee voor vaartuigen van het GVS een hoeveelheid te overschrijden die groter is dan 700kg per vaartdag.
  • in combinatie met het Bristolkanaal, mag er maximaal 350kg (GVS) of 175kg (KVS) tong per vaartdag in VIId worden opgevist
  • in combinatie met ICES-gebieden VIIh,j,k, mag er maximaal 350kg (GVS) of 175kg (KVS) tong per vaartdag in VIId worden opgevist

Tong Westelijk Engels Kanaal (VII e)

Met betrekking tot tong in het Westelijk Engels kanaal (VII e) en rekening houdend met het beschikbare quotum van 70 ton (waarvan 31 ton zijn opgevist), wordt beslist 2.900 kg als maximale hoeveelheid toe te kennen voor vaartuigen van het GVS en 1450 kg als maximale hoeveelheid voor vaartuigen van het KVS

Ingeval van gemengde visreizen met aanwezigheid In de ICES-gebieden VIIe en VIIf, g, is het In ICES-gebied VIIe verboden een hoeveelheid te overschrijden van 300kg, gerealiseerd tijdens die zeereis In dat ICES-gebied.

Tong in ICES gebieden VIIh,j,k

Omwille van de zeer beperkte opname wordt de hoeveelheid per vaartuig verhoogd (nu 750kg per vaartuig). Voor de volledige periode vanaf 1 mei 2021 tot en met 31 oktober 2021 wordt dus in totaal voor een vissersvaartuig van het GVS een hoeveelheid van 2.000kg per vaartuig in dit ICES gebied toegekend.

Ingeval van gemengde visreizen met aanwezigheid In de ICES-gebieden VIIh, J, k en VIIf, g, is het In de ICES-gebieden VIIh, J, k verboden een hoeveelheid te overschrijden van 300kg, in dat ICES-gebied.

Schol

Schol Noordzee – Groot vlootsegment

Voor schol in ICES-gebieden II, IV, zijnde de Noordzee en het Schelde-estuarium, wordt beslist om voor de 2de toewijsperiode dezelfde hoeveelheden toe te wijzen als in 2020. 

Dit betekent dat het van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 voor een vissersvaartuig van het GVS, verboden is bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 350kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. 

Schol in het Engels Kanaal (VIIde)

In de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober  2021 wordt in de ICES gebieden VIId, e voor een vissersvaartuig van het GVS per zeereis maximaal een hoeveelheid toegekend die gelijk is aan 2.400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis In die ICES-gebieden.

Bij gemengde zeereizen tussen ICES-gebieden VIId,e en IV blijven volgende bepalingen gelden:

  • Voor een vissersvaartuig van het KVS is het verboden bij de scholvangst In de ICES-gebieden IV per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 800kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis In de ICES-gebieden IV
  • Voor een vissersvaartuig van het GVS is het verboden bi] de scholvangst In de ICES-gebieden IV een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1.600kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis In de ICES-gebieden IV

Schol in het Bristolkanaal (VIIfg)

Het verwacht scholquotum voor 2021 bedraagt 490ton. Op dit ogenblik is er zo’n 86 ton opgevist (19%). Tijdens dezelfde periode 2020 bedroeg dit percentage 18% (120 ton). Er worden geen problemen voorzien en daarom worden om de bestaande maatregelen verlengd tot 31 oktober. 

Dit wil zeggen dat er 600kg per vaartdag wordt toegekend voor vaartuigen van het GVS. 

Schol VIIhjk

Wat betreft schol VII hjk wordt beslist om de maatregel op 500kg per vaartuig van het GVS te houden tot 31 oktober 2021, in analogie met 2020. 

Kabeljauw

Kabeljauw in de Noordzee

Er wordt beslist om het dagplafond tot 15 augustus 2021 verder op 100kg aan te houden. Voor vaartuigen van het KVS is dit 50kg.

Vanaf 16 augustus wordt het dagplafond aangepast:

  • 200kg voor vaartuigen van het GVS
  • 100kg voor de vaartuigen van het KVS

Indien echter het vaartuig in kwestie van het GVS vanaf 16 augustus gedurende de gehele visreis actief is met een TR1- of BT1-vistuig , wordt dit dagplafond van 200kg voor zo’n vaartuig verder verhoogd met bijkomend 450kg. 

Daarenboven wordt een extra veiligheidsmarge ingebouwd, om zo te vermijden dat er tegen het einde van het jaar meer dan 100% wordt opgevist. Van zodra 80% van het beschikbaar quotum is opgevist, is het voor alle vissersvaartuigen van het GVS verboden bij een kabeljauwvangst een hoeveelheid van meer dan 100kg per vaartdag op te vangen. 
De dienst Visserij volgt dit verder van dichtbij op en zal indien nodig hierover ten gepaste tijde communiceren.  

Kabeljauw Ierse Zee (VIIa)

Voor de Ierse Zee is er een zeer beperkt kabeljauwquotum van 3 ton voor 2021 beschikbaar (zonder ruilen). Hiervan is er reeds 1 ton opgevist. Daarom wordt beslist om de bestaande maatregel verder te zetten tot 31/10, namelijk dat een vaartuig maximaal 80kg mag opvangen tussen 1 juli en 31 oktober.

Kabeljauw westelijke wateren (ICES gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII)

Van de voor 2021 verwachte 12 ton is er momenteel zo’n 58% opgevist (4 ton). Wetende dat kabeljauw bijruilen geen eenvoudige opgave is, wegens TAC vermindering met 50% in 2020 en 10% in 2021, wordt beslist de hoeveelheden vast te stellen op 200kg voor het GVS en 100kg voor het KVS. Dit is zowel voor de vaartuigen van het GVS alsook het KVS een verdubbeling in vergelijking met de huidige regeling.

Roggen 

Rog Noordzee (II, IV)

Van het verwacht totaal rogquotum 2021 (227t) is 27t opgevist (12%). Dit zijn ongeveer analoge cijfers dan in 2020. Er wordt besloten om het advies uit 2020 toe te passen tijdens de tweede toewijsperiode van 2021, namelijk een hoeveelheid toe te kennen voor vaartuigen van het GVS die gelijk is aan 250kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis In die ICES-gebieden.

Voor vaartuigen van het KVS werd reeds vroeger een hoeveelheid vastgesteld van 125kg per vaartdag tot 31 oktober.

Deze toegelaten vangsthoeveelheden worden verdubbeld voor vangsten die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat uitsluitend uitgerust is met de planken.

Roggen VIId

Het verwachtte quotum is hier slechts 112 ton. In afwachting van mogelijke ruilen moet voorzichtigheid worden gehanteerd en daarom worden de maximale vangsten per vaartdag vastgelegd op respectievelijk 100kg en 50kg voor vaartuigen van het GVS respectievelijk KVS.

Roggen westelijke wateren (VIIa-c,e-k)

Van het verwacht quotum van 954 ton is momenteel 253 ton opgevist (27%). Er wordt beslist om dezelfde hoeveelheden toe te kennen als in de tweede toewijsperiode 2020, namelijk 700kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS en 350 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS

Wijting

Wat betreft wijting Noordzee worden voor de periode van 1 juli tot 31 oktober dezelfde maatregelen aangenomen als in 2020, namelijk 500kg per vaartdag GVS en 250kg per vaartdag KVS in de Noordzee

Deze hoeveelheden worden verdubbeld door vaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met zegens of planken.

De hoeveelheid wijting in de Ierse Zee (VIIa) wordt beperk tot 80kg per vaartuig.

Ook in de westelijke wateren is er reeds veel wijting opgevangen (82 ton van de verwachte 100 ton). Daarom worden de toe te kennen hoeveelheden beperkt tot 50kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS en tot 25 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS.

Andere soorten

Voor schelvis in de westelijke wateren, heek (alle gebieden), tarbot en griet en koolvis in de Noordzee en horsmakreel in de Noordzee gelden de hoeveelheden zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Wat betreft schelvis wordt tevens verduidelijkt dat de hoeveelheden van 100kg per vaartdag voor een vaartuig van het GVS en 50kg voor een vaartuig van het KVS van toepassing zijn op de ICES-gebieden VIIb-k, VIII. Met andere woorden: voor ICES gebied VIIa is er een vrije visserij. 

Overmachtssituatie

Op vraag van de minister wordt een artikel aan het MB toegevoegd dat de beoordeling van een overmachtssituatie onder specifieke voorwaarden mogelijk maakt. 

“Indien de eigenaar van een vissersvaartuig waarvoor een visvergunning werd uitgereikt, ten gevolge van een overmachtssituatie gedurende een ononderbroken periode van twee jaar geen enkele visactiviteit heeft kunnen realiseren, kan deze, bij hervatting van de visactiviteit, bij de minister éénmalig een aanvraag indienen om bovenop de toegewezen vangstmogelijkheden volgens motorvermogen en per zeereis een bijkomend vangstquotum te mogen realiseren. Een bijkomend vangstquotum kan slechts toegekend worden in het jaar waarin de aanvraag gebeurt”. 

Een overzichtstabel van de maatregelen kan u hier bekijken.