Visserij: Aanvullende quotamaatregel met ingang van 1 oktober 2020

Op 8 september 2020 kwam de quotacommissie bijeen om na te gaan waar er aanpassingen noodzakelijk waren in het Visplan 2020. De aanpassingen die hieruit voortvloeiden zijn hieronder aangegeven.

Rog in de Noordzee (ICES-gebied IV)

In het huidige ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee, is het dagplafond voor het vissen in de Noordzee en het Schelde estuarium als volgt vastgesteld:

  • 120 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS
  • 240 kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS

De maximaal toegelaten vangsthoeveelheden worden verdubbeld als het vaartuig uitsluitend is uitgerust met planken.

Het rogquotum 2020 voor ICES-gebieden IIa, IV na ruilen bedraagt 252 ton. Hiervan werden er op 7 september 2020 nog maar 20% opgevist. Op hetzelfde ogenblik vorig jaar was de opgeviste hoeveelheid (bij een vergelijkbaar quotum) ruim het dubbele. In dit kader werd beslist om met ingang van 1 oktober 2020 de dagplafonds op te trekken tot:

  • 200 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS
  • 400 kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS

De maximaal toegelaten vangsthoeveelheden worden verdubbeld als het vaartuig uitsluitend is uitgerust met planken.

Tong in ICES gebieden VIIh,j,k

Tijdens de quotacommissie van juli 2020 werd aangegeven dat het quotum tong VIIhjk snel wordt opgevist. In juli was reeds 40 ton opgevist (56% van het quotum). Dit liep in augustus snel op, ondanks het feit dat er maatregelen werden genomen om het dagplafond te verlagen van 350 kg naar 250 kg.

Er werd preventief een sluiting van het gebied 7hjk uitgevaardigd voor september 2020, in afwachting van eventuele ruilen met andere lidstaten, waar echter geen positief gevolg kon worden aan gegeven.

Daarom wordt de tijdelijke sluiting van het gebied 7hjk definitief tot het einde van het jaar. Vanaf 26 augustus 2020 is dus de visserij in de wateren van de ICES-gebieden VIIhjk, voor de rest van het jaar verboden voor alle Belgische vissersvaartuigen alsmede het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van visserijproducten, gevangen in deze wateren, na deze datum.

Sluiting van de Golfcampagne

De Golfcampagne loopt van 1 juni 2020 tot 30 september 2020.

Met ingang van 1 oktober 2020 is de visserij in de wateren van de ICES-gebieden VIIIab verboden voor alle Belgische vissersvaartuigen, alsmede het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van visserijproducten, gevangen in deze wateren, na deze datum.