Visserij: Aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 februari 2019

1 Tong Ierse Zee

De visserij in de Ierse Zee wordt verboden voor de vaartuigen van het KVS (Klein Vloot Segment: vissersvaartuigen met een motorvermogen 221 kW of minder).

Aan de vissersvaartuigen van het GVS ( Groot Vloot Segment: vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW) wordt in de ICES.-gebieden VIIa  (Ierse Zee) voor de periode 1 februari 2019 tot en met 30 juni 2019 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 6.000 kg. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

2 Wetenschappelijk onderzoek Ierse Zee

Er  worden 12 ton tong VIIa, uitgedrukt in aanvoergewicht, vooraf genomen en beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Vier vaartuigen zullen elk maximaal 3.000 kg tong boven hun normale toegewezen hoeveelheden kunnen vissen. Geïnteresseerde reders kunnen hun vaartuig tot uiterlijk maandag 4 februari 2019 om 12:00 uur inschrijven op de Dienst. Let op de kandidatuur moet op de Dienst dan bekend zijn. Ingeval met een laat aangetekend schrijven wordt gewerkt is het aan te bevelen tijdig een e-mail ter bevestiging te sturen.

Volgende regels zijn van toepassing:

 • Enkel boomkorvaartuigen van het GVS komen in aanmerking.
 • Vier vaartuigen verspreid over het gehele jaar, namelijk één per kwartaal.
 • De volledige zeereis moet in de Ierse Zee plaatsvinden.
 • Er wordt maximaal 3000 kg tong beschikbaar gesteld, op te vangen in maximaal 5 opeenvolgende zeedagen gedurende dezelfde zeereis. Het niet opgevist deel is voor de rederij verloren. Indien meer gevist wordt, komt dit in mindering van de normaal toegekende hoeveelheden aan het vaartuig.
 • Er moet gedurende de gehele zeereis minstens één wetenschapper van het ILVO aan boord aanwezig zijn.
 • De betrokken vaartuigen zijn verplicht ook een wetenschapper mee te nemen op verzoek van ILVO gedurende een andere zeereis in de Ierse Zee, waarbij de tong afgetrokken wordt van de aan het vaartuig toegekende hoeveelheden in het normale regime.
 • Geïnteresseerde reders moeten hun vaartuig schriftelijk/ per e-mail aan de dienst aanmelden met opgave van het kwartaal , waarvoor ze hun vaartuig inschrijven (1° februari – maart, 2° april – juni; 3° juli – september; 4° oktober – december). Inschrijving voor de 4 kwartalen is mogelijk. Alle inschrijvingen voor de vier kwartalen moeten uiterlijk maandag 4 februari 2019 om 12:00 bekend zijn op de Dienst.
 • Indien er meer dan 1 kandidaat per kwartaal is, zal er een loting georganiseerd worden.
 • Als er voldoende kandidaten zijn kan een vaartuig slechts voor één kwartaal in aanmerking komen.
 • Per kwartaal wordt na afloop van de lottrekking voor de vier kwartalen, ook een reserve kandidaat geloot.
 • Ingeval een vaartuig wordt weerhouden en in het betreffende kwartaal niet meewerkt aan het wetenschappelijk onderzoek, worden de toegekende hoeveelheden tong VIIa aan dat vaartuig in betreffende toewijsperiode met 3000 kg verminderd. Bovendien komt dit vaartuig niet langer in aanmerking voor analoog wetenschappelijk onderzoek tot en met 2020.

3 Aanlandingsplicht tong Ierse Zee

Op Europees niveau is er geen de-minimis voor tong Ierse Zee voorzien. Dit betekent, dat alle gevangen tong in de Ierse Zee aan boord moet gehouden worden. De ondermaatse tong wordt ook van de beschikbare hoeveelheden afgetrokken, maar mag niet verkocht worden voor menselijke consumptie.

Mochten de schippers dit als alibi gebruiken om tijdens gemengde visreizen met de Ierse Zee veel ondermaatse tong aan te voeren, zal een voorstel geformuleerd worden om gemengde visreizen met de Ierse Zee te verbieden.

4 Schelvis, kabeljauw, wijting Ierse Zee

De maximale valoriseerbare bijvangsten van schelvis, kabeljauw en wijting in de Ierse Zee worden in de periode van 01.02.2019 tot en met 31.12.2019 voor vaartuigen van het GVS per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt.

 • maximaal 100 kg schelvis
 • maximaal 40 kg kabeljauw
 • maximaal 20 kg wijting

De eventueel meer gevangen hoeveelheden, moeten aan boord gehouden worden en zijn voor de reders en vissers niet valoriseerbaar. De tegenwaarde ervan tegen gemiddelde marktprijzen 2018 wordt in mindering op een volgende besomming gebracht.

5 Schol VIIfg

De scholvangsten van vaartuigen worden in VIIf,g per zeereis, gedurende de periode van 01.02.2019 tot en met 31.12.2019, beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIIf,g :

 • maximaal 120 kg voor vaartuigen KVS
 • maximaal 240 kg voor vaartuigen GVS

De meer gevangen hoeveelheden kunnen dankzij een uitzondering voor hoge overleving terug in zee gezet worden.

6 Roggen VIIa-c, e-k

De roggenvangsten van vaartuigen worden in VIIa-c, e-k per zeereis, gedurende de periode van 01.02.2019 tot en met 31.12.2019, beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIIa-c, e-k :

 •  maximaal 350 kg voor vaartuigen KVS
 •  maximaal 700 kg voor vaartuigen GVS

De meer gevangen hoeveelheden kunnen dankzij een uitzondering voor hoge overleving terug in zee gezet worden.

7 Kabeljauw VIIbc, VIIe-k, VIII

Vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 wordt in de ICES-gebieden VIIbc, VIIe-k, VIII een maximale bijvangsthoeveelheid kabeljauw van 1000 kg op vaartuigniveau  toegekend.

Voor de vaartuigen, die volgens de Officiële lijst der Belgische Zeeschepen 2019 uitsluitend zijn uitgerust met de planken of de zegen, worden deze hoeveelheden verdubbeld.

In het kader van de-minimis kan gedurende een zeereis in het betrokken gebied 10% kabeljauw in zee teruggezet worden. Ingeval deze drempelwaarde wordt bereikt, moet de schipper zijn visserijactiviteiten stoppen en het vaartuig minstens 10 nautische mijl verleggen.