Visserij: Aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 juli 2018

1. Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen:
Groot vlootsegment (GVS) – Periode 1 juli 2018 – 31 oktober 2018

1.1 Tong II, IV - GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de ICES.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 5.000 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 17 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

In afwijking van lid één wordt aan de vissersvaartuigen, die uitsluitend de passieve visserij bedrijven voor de periode 1 januari 2018 tot 31 oktober 2018 een hoeveelheid tong in de Noordzee per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 6.500 kg vermeerderd met 40 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.

Bijkomende bepalingen:

De overbevissing van de toegewezen hoeveelheid tong per vissersvaartuig gedurende het eerste semester wordt na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 automatisch afgeboekt van de toegekende hoeveelheid voor de overeenkomstige periode 2019.

De onderbenutting van de toegewezen hoeveelheid tong per vissersvaartuig gedurende het eerste semester komt te vervallen.

De overbevissing in de periode 1 juli – 31 oktober 2018 zal na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 afgeboekt worden van de aan het vissersvaartuig toegekende hoeveelheden tong in de Noordzee in de overeenkomstige periode 2019.

Indien het vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid tong overschrijdt, kan zijn visvergunning worden ingetrokken voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende dagen. Tijdens deze periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven.

De periode vangt aan op de derde dag volgend op de notificatie van de intrekking van de visvergunning, die de Dienst Zeevisserij per aangetekend schrijven aan de eigenaar van het betrokken vissersvaartuig zal toesturen.

1.2 Schol II, IV - GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de ICES.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 350 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.

1.3 Schol VIIhjk - GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de ICES.-gebieden VIIhjk, voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 1 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.

1.4 Tong VIIf,g – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW en die niet op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2018” voorkomen, wordt in de ICES.-gebieden VIIfg voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 9 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Aan de vissersvaartuigen, die op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2018” voorkomen, wordt in de ICES.-gebieden VIIfg voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 geen tong toegekend.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.

1.4 Kabeljauw II, IV – GVS

Aan vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW waarvoor de eigenaars voor 15 juli 2018 een geldige aanvraag voor toewijzing per kW bij de Dienst hebben ingediend wordt in de ICES.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 3.500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 18 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.

2. Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen:
Klein vlootsegment (KVS) – periode 1 januari 2018 – 31 oktober 2018

Er zijn  geen wijzigingen te melden.

3. Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

3.1. Kabeljauw Noordzee.

  • Deze hoeveelheden kunnen uiteraard niet gecombineerd worden met de hoeveelheden toegekend per kW.

  • De kabeljauwvangst in de periode van 01.07.2018 tot en met 31.12.2018 van vaartuigen wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt.

    • 400 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
    • 800 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

Tijdens visreizen in de Noordzee waar gewerkt wordt met grote netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1) mogen bovenstaande plafonds met 400 kg per vaartdag worden verhoogd.   

3.2 Tong VIIhjk

De tongvangsten van vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW worden vanaf 1 juli 2018 tot 31 december 2018 in de ICES.-gebieden VIIhjk per zeereis beperkt tot 450 kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de betrokken gebieden. :

4. Paling

Het is in de periode vanaf 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 voor alle  vissersvaartuigen in alle ICES-gebieden verboden om paling van meer dan 12 cm te vangen.

5. Aanpassing segmentquota

Volgende segmentquota, uitgedrukt in ton,  zijn van toepassing vanaf 1 juli 2018:

Visbestand

klein vlootsegment

≤ 221 kW (KVS)

groot vlootsegment

> 221 kW (GVS)

tong VIIf,g

   32  

  615

tong II,IV

423 900

kabeljauw II, IV

  272

 1543