Visserij: Aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 oktober 2018

1. Toewijzing van kabeljauw volgens motorvermogen
Groot vlootsegment (GVS) – Periode 1 juli 2018 – 31 oktober 2018

Kabeljauw II, IV – GVS

Aan vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW waarvoor de eigenaars voor 15 juli 2018 een geldige aanvraag voor toewijzing per kW bij de Dienst hebben ingediend wordt in de ICES.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 3.500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 23 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Bijkomende bepalingen:

De overbevissing van de toegewezen hoeveelheid kabeljauw per vissersvaartuig gedurende het eerste semester wordt na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 automatisch afgeboekt van de toegekende hoeveelheid voor de overeenkomstige periode 2019.

De onderbenutting van de toegewezen hoeveelheid kabeljauw per vissersvaartuig gedurende het eerste semester komt te vervallen.

De overbevissing in de periode 1 juli – 31 oktober 2018 zal na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 afgeboekt worden van de aan het vissersvaartuig toegekende hoeveelheden kabeljauw in de Noordzee in de overeenkomstige periode 2019.

Indien het vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid kabeljauw overschrijdt, kan zijn visvergunning worden ingetrokken voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende dagen. Tijdens deze periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven.

De periode vangt aan op de derde dag volgend op de notificatie van de intrekking van de visvergunning, die de Dienst Zeevisserij per aangetekend schrijven aan de eigenaar van het betrokken vissersvaartuig zal toesturen.

2. Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen.
Klein vlootsegment (KVS) – periode 1 januari 2018 – 31 oktober 2018

Aan vissersvaartuigen met een motorvermogen van minder of gelijk aan 221 kW waarvoor de eigenaars voor 15 januari 2018 een geldige aanvraag voor toewijzing per kW bij de Dienst hebben ingediend wordt in de ICES.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 25 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

3. Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

3.1 Kabeljauw Noordzee.

  • Deze hoeveelheden kunnen uiteraard niet gecombineerd worden met de hoeveelheden toegekend per kW.
  • De kabeljauwvangst in de periode van 01.10.2018 tot en met 31.12.2018 van vaartuigen wordt in de Noordzee per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt.
    • 500 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
    • 1000 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

Tijdens visreizen in de Noordzee waar gewerkt wordt met grote netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1) mogen bovenstaande plafonds met 500 kg per vaartdag worden verhoogd.

3.2 Schol VIIf,g

De scholvangst in de periode van 01.10.2018 tot en met 31.12.2018 van vaartuigen wordt in de ICES-gebieden VIIf,g per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt.

  • 65 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
  • 130 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

3.3 Rog VIIa-c, e-k

De rogvangst in de periode van 01.10.2018 tot en met 31.12.2018 van vaartuigen wordt in de ICES-gebieden VIIa-c, e-k per zeereis beperkt tot een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in dat gebied en wel als volgt.

  • 350 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
  • 700 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW,

4. Verbod gerichte visserij op rog

Gedurende de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 wordt de gerichte visserij op rog met staand tuig verboden.

5. Aanlandingsplicht vanaf 1 januari 2019

Zoals bekend wordt vanaf 1 januari 2019 een totale aanlandingsplicht van toepassing voor alle bestanden, die onder een TAC-regeling vallen. Er zullen bepaalde uitzonderingen voor hoge overleving en voor de-minimis worden voorzien. Teneinde te kunnen genieten van een overlevingsuitzondering voor schol gevangen met de boomkor met minimumnetmaaswijdtes van 80 tot 119mm heeft België geopteerd om te werken aan een verbetering van de overleving. Voor de vaartuigen met een motorvermogen van maximaal 221kW of een lengte van maximaal 24m kan dit verwezenlijkt worden door de gemiddelde sleepduur tot maximaal 90 minuten te beperken. Voor de boomkorvaartuigen van het GVS zal het gebruik van een flip-up rope of een benthos ontsnappingspaneel vanaf 1 januari verplicht worden, teneinde de bijvangst van sediment, zand en stenen aanzienlijk te verminderen en zo bij te dragen aan een verbeterde overleving.

Kettingmat boomkor opgetuigd met steenmatje (geel netwerk vastgemaakt aan de klossenpees)

Foto Kettingmat boomkor opgetuigd met steenmatje (geel netwerk vastgemaakt aan de klossenpees)