Visserij: aanvullende quotamaatregelen vanaf 25 april 2015 + regeling Golf van Gascogne 2015

Volgende maatregelen werden door de minister vastgelegd vanaf 25 april 2015.

Regeling visserij Golf van Gascogne 2015

De aanwezigheid van vissersvaartuigen in VIIIa,b is in 2015 verboden. Enkel de vaartuigen die op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2015" voorkomen, mogen vanaf 1 juni 2015 om 00:00 uur aanwezig zijn in VIIIa,b.

Het Belgisch tongquotum in de Golf van Gascogne 2015 omvat na quotaruil 308 ton.

Voor 2015 is er eveneens 340 ton zeeduivel in gebied VIIIa,b,d,e beschikbaar, waarvan 10 % van het Belgisch quotum in VII mag gevangen worden in VIIIa,b en een overdracht van 2014. Er zijn bijvangsten mogelijk van langoestines, schol, schartong, wijting, heek, schelvis, zwarte koolvis, leng en kabeljauw. Voor deze laatste soort moet uiteraard de beperking van 10 kg per kW verhoogd met 6.000 kg vast recht in de periode 1 januari 2015 – 31 oktober 2015 in de gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII gerespecteerd worden.

Geïnteresseerde reders kunnen hun vaartuig via aangetekend schrijven of per fax vóór 15 mei 2015 aan de Dienst Zeevisserij inschrijven. Een blanco inschrijvingsformulier bevindt zich in bijlage. Ingeval het aantal inschrijvingen te hoog oploopt, zal via loting het aantal toegelaten vaartuigen op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2015" beperkt worden.

Elk vaartuig dat op bedoelde lijst is opgenomen, zal in het gebied VIIIa,b aanwezig mogen zijn vanaf 1 juni 2015 om 00.00 uur en er de visserijactiviteit mogen beoefenen. De toegekende hoeveelheid tong omvat 15 kg per kW voor de periode 1 juni 2015 tot en met 30 september 2015.

Deze hoeveelheid zal door de dienst worden herzien in functie van het aantal inschrijvingen en de te verwachten aanvoer.

Overschrijding van de maximale toegekende hoeveelheid tong kan leiden tot intrekking van de visvergunning. De minimum periode van intrekking is vastgesteld op 5 opeenvolgende werkdagen. De overschreden hoeveelheid tong wordt in het dubbel in mindering gebracht op de hoeveelheden tong 2016.

Het toegekende aantal communautaire zeedagen herstelgebieden kabeljauw aan de vaartuigen, die op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2015" voorkomen, wordt met 30 communautaire zeedagen verminderd.

Het maximum aantal zeedagen in de ICES-gebieden II, IV, VIId (en VIIa) voor de periode 1 februari 2015 – 31 januari 2016 wordt voor betrokken vaartuigen 150 in plaats van 180, waarvan maximum 130 dagen in de ICES-gebieden II, IV en VIId.

Bovendien zal er geen tong VIIf,g voor de periode 1 november 2015 – 31 december 2015 voor de vaartuigen die op de lijst "Golf van Gascogne 2015" voorkomen, toegekend worden.

De vaartuigen, die in overtreding zijn met het aanwezigheidsverbod in het gebied VIIIa,b, worden gestraft. Het betreft vaartuigen, die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2015" voorkomen en er aanwezig zijn vóór 1 juni 2015 om 00 uur. Voor de vaartuigen die niet op de bedoelde lijst voorkomen, is het verbod het gehele jaar 2015 van toepassing.

De strafmaat omvat een korting van 10 communautaire zeedagen in de kabeljauwherstelgebieden alsook een korting van 10 vaartdagen. Bovendien zal het vaartuig in 2016 niet toegelaten worden in het gebied VIIIa,b.

Verder verwijzen wij naar de communautaire bepalingen ingevolge het heekherstelplan in de westelijke wateren, i.c.e.s.-gebieden V, VI, VII (behalve VIIa, VIId,e), VIII. In de Golf van Gascogne zijn ingevolge deze regeling onder meer volgende beperkingen van toepassing voor de boomkorvaartuigen.

1. Max. 5 % heek t.o.v. de totale vangst aan boord ingeval van netmaaswijdte van 55 tot 99 mm.

2. Een bodemsleepnet moet bestaan uit vierhoekige mazen, waarvan de zijden van de maas ongeveer dezelfde lengte hebben.

3. De kuil van een sleepnet met maaswijdte van minder dan 100 mm moet bevestigd zijn aan het voorste deel van het net door naaien.

4. De bovenzijde van alle boomkornetten aan boord moet bestaan uit een grootmazig toppaneel met netmazen van tenminste 300 mm (nationale maatregel van toepassing vanaf 1 juni 2013). Dat paneel moet rechtstreeks aan de hoofdlijn (bovenpees) zijn bevestigd of via niet meer dan drie rijen netmateriaal ongeacht welke maaswijdte. Het toppaneel moet zich naar achterkant van het net uitstrekken over een aantal mazen dat wordt berekend door :

  • boomkorlengte in meter te delen door 12,
  • uitkomst te vermenigvuldigen met 5400,
  • uitkomst te delen door maaswijdte in mm van kleinste maas van het toppaneel,
  • cijfers na de komma schrappen.

Voorbeeld 1 : boomkorlengte 12 m, kleinste netmaas 300 mm
                      1. 12/12 x 5400 x 1/300 = 18 mazen.
Voorbeeld 2 : boomkorlengte 9 m, kleinste netmaas 320 mm
                       2. 9/12 x 5400 x 1/360 = 11 mazen.

5. Het gearceerde gebied in de Golf van Gascogne wordt als volgt afgebakend (zie kaart in bijlage) :
het gebied is gelegen tussen de rechte lijnen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, met uitsluiting van alle delen van dat gebied die zijn gelegen binnen de twaalfmijlsgrens berekend vanaf de basislijnen van Frankrijk :

       48°00' NB, 06°00' WL
       48°00' NB, 07°00' WL
       45°00' NB, 02°00' WL
       44°00' NB, 02°00' WL
de punten op de kust van Frankrijk gelegen op 44°00' NB
                                                                     45°30' NB
       45°30' NB, 02°00' WL
       45°45' NB, 02°00' WL
       48°00' NB, 06°00' WL

6. Als algemene regel voorziet de Europese reglementering dat in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b met de boomkor mag gevist worden met een maaswijdte van 55-99 mm, behalve in het gearceerde gebied boven de 46°00' NB gedurende het ganse jaar en in het gearceerde gebied onder de 46°00' NB gedurende de maanden oktober tot december en januari tot mei.

7. De maaswijdte voor de visserij op tong is evenwel minstens 70 mm. Er mag niet gevist worden in de 12-mijlszone van de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b.

8. Wanneer verplicht gevist wordt met een maaswijdte van minstens 100 mm, moet het net met een maaswijdte van 55-99 mm zijn vastgemaakt en opgeborgen.

Meerjarenplan tongbestand Golf van Gascogne

Algemeen

De EG-verordening 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 is van toepassing vanaf 27 maart 2006 en derhalve van kracht voor het gehele Belgisch visseizoen in VIIIa,b.

Teneinde de paaibiomassa van de tong in eerste instantie boven het voorzorgsniveau van 13.000 ton te helpen, worden regels inzake vaststelling TAC-niveau en beperking van de visserij-inspanning opgelegd.

Beperking visserij-inspanning

Inzake de visserij-inspanning kan België kiezen uit een capaciteitsbegrenzing, waarbij enkel de vaartuigen die er gevist hebben in 2002 of 2003 of 2004 aldaar verder kunnen vissen. De som van de GT's is beperkend. De Lidstaat kan vervanging van vaartuigen toestaan, voor zover de vaartuigen niet met steun aan de vloot werden onttrokken.

Een tweede mogelijkheid is deze van de kW-zeedagenbeperking 2005, zijnde de som van de producten van het geregistreerd motorvermogen van het vaartuig en de activiteit in VIIIa,b in 2005. Dit niveau kan om de 3 jaar worden herzien.

Er werd aan de Minister voorgesteld te opteren voor de GT-aanpak. Doch met dien verstande dat de vaartuigen die aan de voorwaarden voldoen niet automatisch het recht verwerven aldaar te vissen. Het blijft een gezamenlijk recht voor België, waar geïnteresseerde reders ieder jaar opnieuw kunnen voor intekenen, ingeval van teveel kandidaturen wordt er geloot. Een bepaling die reeds meerdere jaren voorzien is in de Vlaamse wetgeving.

Controlebepalingen

Bijzondere controlevoorwaarden bij visserij op tong in de Golf van Gascogne.

Een analoge regeling aan deze die in de andere herstelplannen werd ingevoerd, is van toepassing.

De ramingstolerantie voor de tongvangsten wordt herleid tot 10 % ten opzichte van het in het logboek vermelde cijfer. De hoeveelheden tong mogen niet met andere soorten mariene organismen vermengd zijn. Er dient aan boord een opslagschema voorhanden te zijn.

Er is met de Franse autoriteiten een gemeenschappelijk controleprogramma overeengekomen teneinde te voorzien in een uitzondering op de EU-bepalingen op verplichte weging bij aanlanding en vóór transport.

De bevoegde autoriteiten kunnen evenwel altijd eisen dat de vangsten bij aanlanding worden gewogen of de containers worden verzegeld.

Uw bijzondere aandacht wordt ook gevraagd voor de correcte invulling en afgifte van de transportdocumenten. Hierin is al een zekere routine ingebouwd, niettemin wordt gevraagd dat de schippers de transporteurs wijzen op deze verplichting.

Baglimiet sportvisserij

Gedurende 2015 is het aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning, verboden in totaal meer dan 15 kg kabeljauw per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen.

De vis dient in gehele staat te worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.

Bijlages

Kaart Golf van Gasconge

Aanvraag visvergunning Golf van Gasconge 2015