Visserij: Beslissing Quotacommissie 3 februari 2020 / Wijziging van het ministerieel besluit TAM 2020

Self sampling 

Op 3 februari 2020 is de quotacommissie samen gekomen om onder andere de loting te organiseren voor de vaartuigen van het GVS die wilden deelnemen aan het wetenschappelijk quotum Ierse Zee. De discussie die hierbij aansloot, ging over het feit dat het ILVO naast de verplichte aanwezigheid van een wetenschapper aan boord, ook het principe van ‘zelf sampling’ genegen is en zou willen zien opgenomen worden onder de verplichte voorwaarden. 

Indien de schipper op vrijwillige basis aan self sampling wenst te doen, dan kan de dienst akkoord gaan. Na een evaluatie door het ILVO op het einde van 2020 zal dan bekeken worden of er iets gewijzigd moet worden aan de voorwaarden.

Wijting in VIIb-k

Tijdens de vergadering van de quotacommissie werd ook de stand der vangsten 2020 bekeken. De leden zagen dat het beschikbaar wijting quotum in de Noordwestelijke wateren (met uitzondering van de Ierse Zee) in één maand tijd reeds voor meer dan een kwart met was opgebruikt. Dit is vooral te wijten aan de flyshoot visserij, die vooral actief is in ICES-gebied VIId (Oostelijk Engels kanaal). Voor deze visserij geldt ook de bepaling in het ministerieel besluit tijdelijk aanvullende maatregelen, dat er moet gestopt worden met vissen zodra de opgeviste hoeveelheid 40% bedraagt van het beschikbare quotum. 

De minister heeft beslist het dagplafond voor alle vaartuigen op 50 kg in te stellen. 

Het in dus de ICES-gebieden VIIb-k voor een vissersvaartuig verboden bij de wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden..

Het segmentquotum voor borden en zegenvaartuigen blijft in gebied VIIb-k vastgelegd op maximaal 40% van het beschikbaar quotum.

Tevens zal de Dienst in de mate van het mogelijke wijting bij trachten te ruilen van andere lidstaten. 

Gecombineerde visreizen

Er werd beslist om geen gecombineerde visreizen meer toe te staan tussen ICES-gebieden II, IV en VIIf,g.