Visserij: campagne Golf van Gascogne 2019

De onderstaande criteria zijn verbonden aan de vismachtiging voor de Golf van Gascogne in het jaar 2019.

 • De vaartuigen die op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2019” voorkomen, mogen vanaf 1 juni 2019 om 00.00 uur tot en met 30 september 2019 in de ICES-gebieden VIIIa,b aanwezig zijn en er gaan vissen.
 • De beschikbare tongquota VIIIa,b omvatten na quotaruil 319 ton. De vaartuigen op de bedoelde lijst worden 19 kg tong per kW motorvermogen op 10.04.2019, inclusief bijkomend motorvermogen, toegekend voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019.
 • De overschreden hoeveelheid tong wordt in tweevoud in mindering gebracht op de hoeveelheid tong die aan het vissersvaartuig wordt toegekend voor 2020.
 • Overschrijding van de maximale hoeveelheid tong kan ook leiden tot het intrekken van de visvergunning. De minimumperiode van intrekking omvat vijf opeenvolgende dagen.
 • Bijvangsten van zeeduivel, schelvis, schartong, heek, zwarte koolvis, leng, kabeljauw, schol, wijting en langoustines zijn gedurende het visseizoen 2019 in de VIIIa,b toegestaan.
 • Voor de vaartuigen die op de lijst “Visvergunning Golf van Gascogne 2019” voorkomen, wordt het gedurende de periode 1 juli 2019 tot 31 oktober 2019 verboden te vissen in de ICES-gebieden VIIa en VIIf,g. Ingeval voor deze periode minder dan 8 kg tong VIIf,g per KW en/of minder dan 6.000 kg tong VIIazou toegekend worden, wordt het tekort in de periode 1 november 2019 tot 31 december 2019 gekort.
 • Tijdens eenzelfde visreis in de Golf van Gascogne mag slechts één soort vistuig aan boord gehouden en gebruikt worden.
 • Het is verboden om een visreis in VIIIa,b met vangsten in andere ICES-gebieden te combineren.
 • Het is verboden uitgerust te zijn of te vissen met boomkornetten waarvan de staart, te weten de achterste drie meter van de korre vóór de kuil, niet bestaat uit netmateriaal met een maaswijdte van minimaal 120 mm.
 • De minimuminstandhoudingsreferentiemaat tong is 25 cm.
 • De aanlandingsplicht voor de tongvisserij in de ICES-gebieden VIIIa,b geldt vanaf 1 januari 2016. Boomkorvaartuigen genieten van een uitzondering en mogen tesamen op jaarbasis maximaal 5% ondermaatse tong teruggooien in het kader van de-minimis (DM). Het Belgisch DM-quotum tong VIIIa,b wordt op 16.000 kg bepaald.
 • Ingeval het Belgisch DM-quotum volledig benut is, wordt de toepassing van DM verboden en moeten ook de ondermaatse vangsten aan boord blijven en van het vangstquotum afgetrokken worden. De ondermaatse soorten kunnen nooit voor directe menselijke consumptie verhandeld worden. Aan de schippers van vaartuigen, die de tongvisserij bedrijven, wordt gevraagd de teruggegooide hoeveelheden zorgvuldig in het logboek te rapporteren. Deze hoeveelheden komen niet in mindering van het vangstquotum zolang er een DM-quotum beschikbaar is. Op elk ogenblik van de visreis in VIIIa,b mag de teruggooi in het kader van DM nooit hoger zijn dan 8% van de totale reeds verwezenlijkte tongvangst VIIIa,b. Vanaf het ogenblik dat die drempelwaarde van 8% wordt bereikt, moet de schipper zijn visserijactiviteiten stoppen en het vaartuig minstens 10 nautische mijl verleggen. Verder wens ik uw aandacht te vestigen op de verplichte toepassing van DM voor tong, dit zolang het DM-quotum toereikend is.
 • De schippers van betrokken vaartuigen dienen te beschikken over de laatste versie van e-catch en dit ook te gebruiken, conform de afspraken met de Franse controle autoriteiten.
 • Vaartuigen die de aanwezigheidsverboden in ICES-gebied VIIIa,b niet naleven, wordt een bijkomende korting van tien vaartdagen en tien communautaire zeedagen toegekend. Bovendien komen die vaartuigen niet in aanmerking voor een machtiging Golf 2020.
 • Aanlandingen dienen voor vervoer naar een andere plaats, volledig gewogen te worden behalve voor die landen van bestemming waarvoor er met de Franse autoriteiten een controleplan werd afgesproken. Er bestaat een bilateraal controleplan tussen België en Frankrijk, maar niet tussen FR/NL. In de praktijk kan verkoop in een Belgische afslag zonder problemen plaatsvinden.