Visserij: Rondschrijven quotamaatregelen 2020 - AANVULLING

Dit rondschrijven moet gezien worden als aanvulling op het rondschrijven met betrekking tot de tijdelijke aanvullende maatregelen voor 2020 (verstuurd 23/12/2019). De bepalingen zijn als dusdanig eveneens van toepassing vanaf 01/01/2020.

  • Punt 4: Van het rondschrijven van 23/12/2019 wordt een bijkomend puntje 4.6 toegevoegd

4.6 TONG VIIa

In de periode 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vaartuig van het GVS verboden een totale tongvangst te realiseren die groter is dan 6500 kg, een wetenschappelijk quotum niet meegerekend.
 

  • Punt 6: wordt als volgt verduidelijkt

Er is geen beperking per vaartdag opgelegd voor de schelvisvangst in de Noordzee.

Voor wat betreft Schelvis in de gebieden VIIb-k en VIII, gelden volgende bepalingen.

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is het in de ICES-gebieden VII, VIII voor een vissersvaartuig van het KVS bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 25 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is het in de ICES-gebieden VII, VIII voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de schelvisvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

In afwijking van het eerste en tweede zijn de vangsthoeveelheden 100 kg per dag op reisbasis, voor vangsten die gerealiseerd zijn door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische zeeschepen 2019 uitsluitend uitgerust is met de planken.
 

  • Punt 8: ‘Wijting’ moeten ook bepalingen worden toiegevoegd voor de Ierse Zee       

WIJTING VIIa

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is het in het ICES-gebied VIIa voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij wijtingvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 20 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES gebied.
 

  • Punt 20: De bepalingen rond traceerbaarheid worden als volgt aangepast:

De Europese Commissie hecht steeds meer belang aan correcte traceerbaarheid van visserijproducten en focust in deze op de correcte labeling van viskisten, met name dat een viskist tot één enkel vaartuig is terug te brengen (art. 58.5 van reg (EU) 1224/2009). Indien hieromtrent verdere bepalingen nodig geacht worden, zal hier in een later rondschrijven op worden terug gekomen.
 

  • Aanvraag voor deelname wetenschappelijk quotum Ierse zee

Er wordt een wetenschappelijk tongquotum in het ICES-gebied VIIa voorbehouden van 12 ton, verdeeld over telkens een visreis per kwartaal van maximaal 3000 kg tong.

Teneinde te kunnen genieten van dit wetenschappelijk quotum richten eigenaars van vissersvaartuigen per aangetekende brief of per email een aanvraag tot de bevoegde entiteit, met opgave van het gewenste kwartaal. Deze aanvraag moet ten laatste toekomen bij de bevoegde entiteit op maandag 21 januari 2020, 12:00 uur.

Aanvragen voor meerdere kwartalen zijn mogelijk. Als er voldoende kandidaten zijn, kan een vaartuig slechts voor één kwartaal in aanmerking komen. Er wordt geloot indien er meerdere aanvragen eenzelfde kwartaal betreffen. Een kandidaat en een reserve kandidaat worden aangeduid.

Vaartuigen die in 2019 werden uitgeloot om te genieten van het wetenschappelijk tongquotum, komen niet in aanmerking.