Visserij: tijdelijke aanvullende maatregelen 2019 en behoud van visbestanden in zee – rog VIIa-c, e-k

In het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 en tot het behoud van de visbestanden in zee, verwijst artikel 27, §3, naar de rogvangsten in de ICES-gebieden VII a-c, e-k.

In de periode van 1 februari tot 31 december 2019 is het in deze ICES-gebieden verboden bij de rogvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden voor een vissersvaartuig van het KVS/GVS van respectievelijk 350 kg en 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen tijdens die zeereis in die gebieden.

In het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen is er tevens een veiligheidsclausule opgenomen om ervoor te zorgen dat er naar het einde van het jaar toe zo lang mogelijk nog rog kan opgevist worden. Deze bepaling luidt als volgt:

Indien voor 1 december 2019 85% van het quotum is opgevist, dan is het tot 31 december 2019 in de ICES-gebieden VIIa-c, e-k, voor een vissersvaartuig van het KVS/GVS verboden bij de rogvangsten per zeereis een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan:

  • KVS: 175 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen
  • GVS: 350 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen

Uit de stand der vangsten blijkt dat het quotum opgevist in ICES-gebieden VIIa-c, e-k 85% van het beschikbare quotum bereikt.

Omwille van dit gegeven wordt de veiligheidsclausule van 175 kg en 350 kg voor respectievelijk het KVS en GVS van kracht op 00.00 h van de dag volgende op dit rondschrijven.