Visserij: Vangsten van haaien en roggen

Zoekkaarten van haaien en roggen, opgesteld in het kader van het HAROkit-project werden gedistribueerd. Hopelijk wordt de determinatie van soorten aan boord hierdoor vergemakkelijkt.

Er schijnen evenwel nog een aantal misverstanden te bestaan, over de te gebruiken logboekcodes en het al of niet mogen aanlanden van soorten. Verboden soorten dienen immers, liefst levend, terug over boord gezet te worden.

Vandaar dit bondig overzicht (telkens met soort en drie-alfacode):

Haaien

 • Hondshaai (Scyliorhinus canicula)     SYC
 • Kathaai (Scyliorhinus stellaris)           SYT
 • Gladde haai (Mustelus asterias)         SMD

N.B. - Niet te gebruiken codes zijn: DGS-DGH-DGZ voor doornhaaien (er is een nulquotum voor die soort, aanlanden is dus de facto verboden.

Grotere haaiensoorten zijn meestal verboden soorten. Zo worden in de TAC & quotaverordening 2016 volgende soorten als verboden opgegeven: reuzenhaai, witte haai, haringhaai, zaaghaaien en een aantal tropische - en diepzeehaaien.

Roggen

 • Stekelrog (Raja clavata)                   RJC
 • Blonde rog (Raja brachyura)            RJH
 • Gevlekte rog (Raja montagui)          RJM
 • Grootoogrog (Leuroraja naevus)      RJN
 • Kleinoogrog (Raja microocellata)     RJE
 • Zandrog (Leucoraja circularis)         RJI
 • Golfrog (Raja undulata)                   RJU
 • Roggen algemeen                            RJX

Golfroggen mogen slechts in kleine hoeveelheden bijgevangen worden in ICES-gebieden VIId en VIIe.

Er werd voor die soort en voor die gebieden in 2016 een klein bijvangstquotum vastgesteld.

(Vanaf 19 februari 2016 wordt de visserij op golfrog in VIId evenwel gesloten verklaard).

N.B. - Niet te gebruiken codes zijn: RJR sterrog (verboden soort)

Volgende soorten mogen niet aan boord gehouden worden en dienen, liefst levend, terug over boord gezet te worden: Sterrog (IV en VIId) witte rog (in VII en VIII), Noorse rog (in VII), vleet, zee-engel, vioolroggen, reuzenmanta

Vriendelijk verzoek u te houden aan bovenvermelde codes. Enkel op die manier kan een juiste (quotum)registratie gebeuren. Onbekende of misleidende codes geven aanleiding tot foutmeldingen in het ERS en quovissysteem.