Visserij: Wetenschappelijk tong quotum Ierse zee, vismachtiging KVS Bristolkanaal, samenstelling quotacommissie en inschrijving nieuwsbrief

In aanvulling van de Nieuwjaarsbrief 2021 en in opvolging van een eerste vergadering van de Quotacommissie van 5 januari 2021, deel ik u het onderstaande mee.

1. Wetenschappelijk tong quotum Ierse Zee

Los van het feit dat er nog geen definitieve vangstmogelijkheden voor het hele jaar 2021 gekend zijn, werden door de quotacommissie op 5 januari 2021 een aantal aanpassingen/verbeteringen aan het systeem om in aanmerking te komen voor een wetenschappelijk quotum Ierse Zee besproken.

De algemene principes worden hieronder opgelijst.

 • Er wordt een wetenschappelijk tongquotum in het ICES-gebied VIIa voorbehouden van 12 ton, verdeeld over telkens een visreis per kwartaal van maximaal 3000 kg tong. Enkel boomkorvaartuigen komen in aanmerking.
 • Aanvragen voor meerdere kwartalen zijn mogelijk. Als er voldoende kandidaten zijn, kan een vaartuig slechts voor één kwartaal in aanmerking komen. Er wordt geloot indien er meerdere aanvragen een zelfde kwartaal betreffen. Een kandidaat en een reservekandidaat worden aangeduid.
 • Vaartuigen die in 2020 werden uitgeloot om te genieten van het wetenschappelijk tongquotum, komen niet in aanmerking.
 • Het wetenschappelijk quotum van maximaal 3000 kg tong per visreis moet in maximaal 5 opeenvolgende zeedagen worden opgevist. Het niet-opgevist deel is definitief verloren. Indien meer gevist wordt, komt dit in mindering van de normaal toegekende hoeveelheden aan het vaartuig.
 • De visreis moet volledig in ICES-gebied VIIa plaatsvinden en gedurende de volledige visreis dient minstens één wetenschapper van ILVO aan boord te zijn.  Indien het in uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is een wetenschapper mee te sturen, moet, in overeenstemming met het ILVO, een overeenkomst aangaande self-sampling worden afgesloten.

Daarnaast wordt er aangedrongen op het feit dat elk vaartuig die een reis in 7a uitvoert onder dit project, de self sampling uitvoert tijdens een andere trip, die eveneens alleen in 7a plaats vindt.  

 • De opleiding voor een correcte self-sampling wordt door ILVO na afspraak verzorgd.
 • De dienst acht het nuttig dat verschillende deelgebieden binnen 7a bevist worden tijdens de wetenschappelijke reis.
 • De aanvrager moet voor de aanmonstering van de wetenschapper de nodige maatregelen voorzien om tijdens de visreis de veiligheid van de wetenschapper te garanderen. Bovendien moet de eigenaar van het vaartuig toelaten dat desgevallend een wetenschapper inscheept tijdens reguliere visreizen in 7a.
 • Indien een eigenaar van een vaartuig, behoudens in geval van overmacht (zoals bv. technisch defect of breuk van het vaartuig, ziekte van aangemonsterde ILVO wetenschapper of bemanning, plaats tekort,…), niet deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek, komt het vaartuig niet langer in aanmerking voor analoog wetenschappelijk onderzoek tot en met 2022 en wordt de toegekende hoeveelheid tong, voor de betreffende toewijsperiode verminderd met het aantal kg tong zoals toegewezen. Indien dit verschil een negatieve hoeveelheid oplevert, zal het tekort worden afgehouden van het vastgestelde tongquotum voor het betreffende vaartuig in een andere toewijsperiode in hetzelfde of volgende jaar.
 • De schipper neemt ten minste 1 week voor de geplande zeereis contact met een ILVO-waarnemer om de nodige praktische afspraken te maken.
 • De besomming van de wetenschappelijke reis naar de Ierse Zee wordt verplicht aangeboden bij de Vlaamse visveiling. 

2. Vismachtiging KVS Bristolkanaal

De Quotacommissie heeft op 5 januari 2021 beslist om voor de ingeschreven vaartuigen 5 ton/vaartuig te garanderen, gebaseerd op een beschikbare hoeveelheid voor het KVS van 68 ton op jaarbasis (vertrekkende van het quotum 2020 -15% reductie op basis van wetenschappelijk advies).

Alle betrokken reders worden door de dienst op de hoogte gebracht.

Het verkrijgen van een ‘Vismachtiging Bristolkanaal’ houdt het engagement voor de reder/schipper in om, behoudens overmacht, minstens 80% van het toegewezen quotum op te vissen. Bij een lager percentage wordt het niet opgeviste quotum in mindering gebracht op het tong quotum van het betrokken vaartuig tijdens de laatste toewijsperiode 2021 of in 2022.

Indien, behouden overmacht, geen quotum wordt opgevist, wordt het betrokken vaartuig voor een periode van 3 jaar uitgesloten van de mogelijkheid om nog een aanvraag voor een specifieke visvergunning in te dienen.

3. Samenstelling quotacommissie

De dienst Visserij is tevreden dat beslist werd om de Quotacommissie uit te breiden met een nieuw lid omwille van een meer evenwichtige samenstelling, alhoewel men gehoopt had op 2 nieuwe leden betreffende de visserij in de Oost.

4. Nieuwsbrief

Graag brengen we up de hoogte dat het Departement Landbouw en Visserij vanaf februari 2021 op regelmatige basis een nieuwsbrief zal publiceren gerelateerd aan de zeevisserij en aquacultuur.

Door zich te registreren blijft men steeds op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt men in deze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen, updates over aanpassingen op www.vlaanderen.be/visserij en andere wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Registreren voor de nieuwsbrief kan op de homepagina van de dienst Visserij, rechtstreeks via het inschrijvingsformulier of na het scannen van onderstaande QR-code.

QR code