Visserij: Wijziging van het ministerieel besluit TAM 2020 en info over de campagne Golf 2020

Op 20 april 2020 kwam de quotacommissie terug bijeen om het Visplan 2020 te overlopen en om aan te geven waar er zou moeten worden bijgestuurd.

De aanpassingen die hieruit voortvloeiden zijn hieronder weergegeven. Ze gaan in op 15 mei 2020.00.00h.

Tong Noordzee – Klein vlootsegment    

Volgens de huidige geldende regelgeving mag een vaartuig van het KVS een hoeveelheid tong opvangen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020 in de Noordzee dat gelijk is aan 5500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 55 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Het variabel deel, zijnde 55 kg/kW, wordt nu opgetrokken naar 85 kg/kW. 

Tong in ICES gebieden 7hjk

Op voorstel van de quotacommissie worden de vastgestelde hoeveelheden voor de periode 1 januari - 30 juni van 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen tijdens die zeereis in de ICES-gebieden VIIhjk bij vaartuigen van het groot vlootsegment (GVS), verhoogd naar 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen tijdens die zeereis in die ICES-gebieden. 

Inruilen van vaartdagen en gecombineerde zeereizen

De dienst visserij heeft tijdens de voorbije weken verzoeken ontvangen van schippers om een aantal vaartdagen in het ICES gebied VIId in te leveren met als reden het overschrijden van dagplafonds door een teveel aan opgeviste tong in dat gebied. Bij een interne controle bleek dat het gaat om vaartuigen die ook in het Bristol kanaal (VIIfg) actief waren en hier een reëel risico op verschrijven ontstaat. Daarom is het vanaf 15 mei 2020 niet meer mogelijk om vaartdagen in te ruilen voor:

 • ICES-gebied VIId;
 • Kabeljauw in de Noordzee;

Om het risico op verschrijven tot een minimum te beperken, maar desalniettemin tegemoet te komen aan de vraag om gecombineerde visreizen te blijven toelaten, wordt de toegelaten hoeveelheden tong die in VIId opgevangen mogen worden in het geval van gecombineerde zeereis met Bristolkanaal, verlaagd. Bij gecombineerde zeereizen VIIfg en VIId mag er daarom vanaf 15 mei 2020:

 • voor het KVS nog 150 kg* aantal vaartdagen in VIId worden opgevangen;
 • voor het GVS nog 300 kg* aantal vaartdagen in VIId worden opgevangen. 

De situatie wordt verder opgevolgd door de dienst Zeevisserij. Indien in de toekomst wordt vastgesteld dat gecombineerde zeereizen worden gebruikt voor het verschrijven van quota, zal de combinatie van VIIfg en VIId niet meer mogelijk zijn en zal ook nagedacht worden over het volledig verbieden van alle gecombineerde zeereizen.  

Tussen de Ierse Zee (VIIa) en de Noordzee zijn er vanaf 15 mei 2020 alvast geen gecombineerde zeereizen meer mogelijk. 

Kabeljauw in de Noordzee

Op verzoek van de quotacommissie worden de dagplafonds voor de periode 1 april 2020 tot 30 juni 2020, indien het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis actief was met een TR1- of BT1-vistuig*, verder verhoogd van 300 kg naar 500 kg. 

Aanpassingen aan het protocol tussen het departement en de Rederscentrale 

Op 26 maart 2019 werd een protocol ondertekend tussen het Departement Landbouw en Visserij en de CBVA Rederscentrale betreffende de praktische modaliteiten aangaande de berekening van overschrijdingen op de maximaal toegekende valoriseerbare hoeveelheden vis en de inhouding van deze waarde op de besomming.

Voor het jaar 2020 is opgenomen dat de rederscentrale bedragen inhoudt bij de overschrijding van maximaal toegekende valoriseerbare hoeveelheden in de vorm van dagplafonds voor: kabeljauw Ierse Zee, roggen Noordzee en ICES-VII gebieden, makreel, haring, heek, wijting en zwarte koolvis.

Aan dit lijstje wordt nu vanaf 15 mei 2020 ook kabeljauw VIIbc,e-k, 8 toegevoegd. Maken tevens deel uit van dit protocol: schelvis, leng en wijting in de Ierse Zee. Uit het protocol worden dan weer de roggen geschrapt omdat deze soort wegens teruggooimogelijkheden niet als een ‘choke species’ wordt aanzien. 

Voor de volgende soorten worden er dus bij overschrijding van plafonds inhoudingen door de Rederscentrale voorzien:

 • Kabeljauw
 • Makreel
 • Haring
 • Heek
 • Wijting
 • Zwarte koolvis
 • Schelvis
 • Leng

Vergunningen Golf van Gascogne VIIIab

De inschrijving voor de deelname aan de Golf campagne werden afgesloten op 10 april. De beschikbare hoeveelheid tong 2020 na quotaruil is 316 ton levend gewicht. In aanlandgewicht is dit 304 ton. Het totale beschikbare vermogen van de 7 vaartuigen** bedraagt 10.350 kW, wat uiteindelijk neerkomt op een toewijzing van 29kg/kW. 

Voor 2020 is er voor het ICES-gebied VIIfg een toename van het tongquotum met 70% (totaal 1032 ton). Daarom wordt daar voor de vaartuigen die deelnemen aan de Golfcampagne een vast bijkomend recht van 5 kg/kW voorzien voor het VIIfg gebied gedurende de periode 1 juli tot en met 31 oktober. 

Alle andere geldende criteria worden bovendien ook vermeld in het begeleidend schrijven bij de visvergunning en in het rondschrijven voor de aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 april 2020.
 

* BT1: boomkorvaartuig uitgerust met netten met maaswijdten >= 120 mm / TR1: niet boomkorvaartuigen (bv borden) met maaswijdte >= 100 mm
** O33, Z18, Z.60, Z.90, Z.510, Z.571, Z.576