Visserij: Zeebaarsregeling, makreelquotum voor zegenvisserij en nieuwe Britse maatregelen - update 8/9

Commerciële visserij op zeebaars

Vanaf 1 augustus tot 31 december 2021 mogen Unievissersvaartuigen in ICES-sectoren 4b, 4c, 7d, 7e, 7f en 7h, vissen op zeebaars, en de zeebaars die in die gebieden is gevangen, houden, overladen, verplaatsen of aanlanden met het volgende vistuig en binnen de volgende limieten: 

 • bodemtrawls (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS en TB), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 380 kilogram per maand en 5% van het gewicht van de totale vangst mariene organismen aan boord die door dat vaartuig per visreis zijn gevangen
 • zegens (SSC, SDN, SPR, SV, SB en SX), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 380 kilogram per maand en 5% van het gewicht van de totale vangst mariene organismen aan boord die door dat vaartuig per visreis zijn gevangen
 • haken en lijnen (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX, LLS)., maximaal 5,7 ton per vaartuig
 • vaste kieuwnetten (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN, FIX), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 1,4 ton per vaartuig

Makreel Noordzee

We brengen u in herinnering dat de totale makreelvangst per zeereis van een vissersvaartuig maximaal een hoeveelheid mag bedragen, gelijk aan 50kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de Noordzee en Schelde-estuarium.

Het totale makreelquotum in de Noordzee voor de groep van vissersvaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met de zegen en die per zeereis minder dan 10kg Noordzeetong aanlanden, is vastgesteld op 60 ton productgewicht. Zolang dit quotum niet is opgebruikt geldt de beperking in de eerste paragraaf niet.

Op 14 juli 2021 heeft de dienst Zeevisserij vastgesteld dat het voorziene quotum voor de zegens werd opgebruikt, waardoor het voor alle vaartuigen verboden is om vanaf 19 juli 2021, per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50kg per vaartdag.

Britse maatregelen

De Britse overheid deelde een aantal aanpassingen in het Britse visserijbeleid mee die ook van toepassing zijn op de Europese vaartuigen die vissen in Britse wateren. De besprekingen hierrond zijn momenteel nog lopende. De dienst zal u hierover verder op de hoogte houden. 

De Britse overheid heeft op 8/9 een aanvulling verstuurd op de technische maatregelen voor zegen- en plankenvaartuigen in de Britse wateren van de Keltische zee die van kracht van gingen op 5 september 2021. Daarnaast is er ook bijkomende informatie van de nieuwe licentievoorwaarden voor boomkorvaartuigen ten oosten van 5° Westerlengte in 7e, die in werking gaan vanaf 4 oktober 2021. Deze updates werden in het vet toegevoegd.

1. Aanpassingen van technische maatregelen in Britse wateren van de  Keltische zee voor planken- en zegenvissers

De nieuwe versie van de Britse technische maatregelen zal toegepast worden via licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de Britse en buitenlandse vissersvaartuigen die vissen in de Britse wateren. De nieuwe maatregelen zullen ingaan vanaf 5 september 2021.

De volgende maatregelen zijn van kracht voor vaartuigen die vissen met plankentuig of zegens (OTB, SSC):

 • In het beschermingsgebied van de Keltische zee (Celtic Sea Protection Zone) moet de maaswijdte van de kuil minimaal 110 mm bedragen en dient een vierkante mazenpaneel van minimum 120mm gebruikt te worden. Het beschermingsgebied bevindt zich in de ICES-gebieden 7f, 7g, deel van 7h ten noorden van 49°30’ noorderbreedte en het deel van ICES-gebied 7j ten noorde van 49°30’ noorderbreedte en ten oosten van 11° westerlengte. (zie grijs gebied in figuur 1)
 • Vaartuigen die buiten het Keltische beschermingsgebied vissen (7e-j), moeten binnen Britse wateren een kuil met maaswijdte van minstens 100mm gebruiken  
 • Update 8/9: In de Keltische zee is het gebruik van een vierkant mazenpaneel met maaswijdte van 100 mm verplicht in het gebied ten westen van 5° westerlengte in 7e
 • In het hele gebied (Britse wateren van 7e, 7f, 7g, 7h, 7i) is een maximale twijndikte van 6mm enkel of 4mm dubbel verplicht. 
 • Het gebruik van overkuil (strengthening bags) zal worden verboden voor planken- en zegenvaartuigen met uitzondering van vaartuigen die vissen op langoustines. 

De volgende uitzonderingen zijn van kracht:

 • Update 8/9: Vaartuigen die vissen ten westen van 5° westerlengte in 7e zijn vrijgesteld van het gebruik van vierkante mazenpaneel op voorwaarde dat het net enkel getwijnd is met een maximale twijndikte van 5mm. 
 • Update 8/9: Vaartuigen die vissen binnen de 12-mijlszone in ICES-gebied 7f, mogen gebruik maken van een minimale maaswijdte van 100 mm in de kuil op voorwaarde dat het net enkel getwijnd is met een maximale twijndikte van 5 mm of dat een vierkant mazenpaneel van 100 mm wordt gebruikt.
 • Vaartuigen waarvan de vangst uit meer dan 55% wijting of meer dan 55% zeeduivel, heek of schartong (Update 8/9) bestaat, mogen gebruik maken van een minimale maaswijdte van 100mm in de kuil en een vierkante mazenpaneel van 100mm.
 • Vaartuigen die enkel vissen ten oosten van 5° westerlengte in ICES-gebied 7f en waarvan de vangstsamenstelling uit minder dan 10% kabeljauwachtigen (kabeljauw, pollak, koolvis (Update 8/9), schelvis) bestaat, mogen een maaswijdte van 80mm gebruiken en een vierkante mazenpaneel van minimum 120mm.
 • Update 8/9: Vaartuigen met een maximale lengte van 12 m en een motorvermogen van maximum 221 kW (klein vlootsegment) mogen een maaswijdte van 80 mm gebruiken indien deze vissen binnen de 12-mijlszone ten oosten van 5° westerlengte in 7e.
 • Vaartuigen met meer dan 5% langoustines in vangstsamenstelling, moet één van de volgende vistuigen gebruiken:
  • Een maaswijdte in de kuil van 80 mm met vierkante mazenpaneel van 300mm (voor vaartuigen met lengte van meer dan 12m) of 200mm (voor vaartuigen met lengte van minder dan 12m)
  • Seltra paneel
  • Sorteerrooster van 35mm breedte
  • Een maaswijdte in de kuil van 100mm met vierkante mazenpaneel van 100mm
  • Update 8/9: Duale kuil T90 mazen met maaswijdte van 90mm en scheidingspaneel met maaswijdte van maximaal 300mm
 • Update 8/9: Indien een vierkant mazenpaneel gebruikt wordt, dan dient deze geplaatst te worden in de bovenpaneel (top panel) van de kuil. Het achterste uiteinde van de vierkant mazenpaneel, dat het deel is dichtstbij de pooklijn, mag niet verder worden geplaatst dan 9m van de pooklijn.

Beschermingsgebied Keltische zee

Figuur 1 Beschermingsgebied Keltische zee

2. Aanpassingen van toepassingen zijn op boomkorren die actief zijn in 7e ten oosten van 5° westerlengte

Er zijn ook nieuwe licentievoorwaarden voor Europese en Britse boomkorvaartuigen die actief zijn ten oosten van 5° westerlengte in 7e (“het betreffend gebied”). Deze nieuwe voorwaarde zullen van kracht gaan vanaf 4 oktober 2021.

De voorwaarden waren reeds geldig voor Britse vaartuigen om misrapportering te vermijden. Echter wegens afwezigheid van regels om misrapportering tegen te gaan door Europese vaartuigen in Britse wateren, is er noodzaak om bestaande regels ook op te leggen op Europese vaartuigen die actief zijn in Britse wateren. Op lange termijn wordt een oplossing gezocht binnen de gespecialiseerde visserijcomité.

Britse en Europese boomkorvaartuigen mogen enkel vissen in het betreffend gebied als ze contact opnemen met de UK Fisheries Monitoring Centre (UKFMC) vooraleer ze wensen te vissen in het betreffend gebied alsook wanneer ze het betreffend gebied wensen te verlaten en eventueel op verzoek van UKFMC om een inspectie toe te staan.

Update 8/9: Vaartuigen moeten de UK FMC verwittigen tussen de 4 en 8u vooraleer men start met vissen in het betreffend gebied of het gebied wensen te verlaten. De reders krijgen van de Britse overheid nog een nieuwe versie van de “licence conditions” toegestuurd.
Er zal volgende week een overlegmoment plaatsvinden tussen de dienst zeevisserij en de Britse overheid om meer duiding te krijgen rond deze nieuwe maatregelen. Indien er nog bijkomende vragen zijn, mogen deze worden gesteld via e-mail zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Betreffend gebied waarbij rapportering aan UK FMC verplicht is

Figuur 2 Betreffend gebied waarbij rapportering aan UK FMC verplicht is