Visserij: Zeebaarsregeling, makreelquotum voor zegenvisserij en nieuwe Britse maatregelen

Commerciële visserij op zeebaars

Vanaf 1 augustus tot 31 december 2021 mogen Unievissersvaartuigen in ICES-sectoren 4b, 4c, 7d, 7e, 7f en 7h, vissen op zeebaars, en de zeebaars die in die gebieden is gevangen, houden, overladen, verplaatsen of aanlanden met het volgende vistuig en binnen de volgende limieten: 

 • bodemtrawls (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS en TB), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 380 kilogram per maand en 5% van het gewicht van de totale vangst mariene organismen aan boord die door dat vaartuig per visreis zijn gevangen
 • zegens (SSC, SDN, SPR, SV, SB en SX), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 380 kilogram per maand en 5% van het gewicht van de totale vangst mariene organismen aan boord die door dat vaartuig per visreis zijn gevangen
 • haken en lijnen (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX, LLS)., maximaal 5,7 ton per vaartuig
 • vaste kieuwnetten (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN, FIX), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 1,4 ton per vaartuig

Makreel Noordzee

We brengen u in herinnering dat de totale makreelvangst per zeereis van een vissersvaartuig maximaal een hoeveelheid mag bedragen, gelijk aan 50kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de Noordzee en Schelde-estuarium.

Het totale makreelquotum in de Noordzee voor de groep van vissersvaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met de zegen en die per zeereis minder dan 10kg Noordzeetong aanlanden, is vastgesteld op 60 ton productgewicht. Zolang dit quotum niet is opgebruikt geldt de beperking in de eerste paragraaf niet.

Op 14 juli 2021 heeft de dienst Zeevisserij vastgesteld dat het voorziene quotum voor de zegens werd opgebruikt, waardoor het voor alle vaartuigen verboden is om vanaf 19 juli 2021, per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50kg per vaartdag.

Britse maatregelen

De Britse overheid deelde een aantal aanpassingen in het Britse visserijbeleid mee die ook van toepassing zijn op de Europese vaartuigen die vissen in Britse wateren. De besprekingen hierrond zijn momenteel nog lopende. De dienst zal u hierover verder op de hoogte houden. 

1. Aanpassingen van technische maatregelen in Britse wateren van de  Keltische zee voor planken- en zegenvissers

De nieuwe versie van de Britse technische maatregelen zal toegepast worden via licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de Britse en buitenlandse vissersvaartuigen die vissen in de Britse wateren. De nieuwe maatregelen zullen ingaan vanaf 5 september 2021.

De volgende maatregelen zijn van kracht voor vaartuigen die vissen met plankentuig of zegens (OTB, SSC):

 • In het beschermingsgebied van de Keltische zee (Celtic Sea Protection Zone) moet de maaswijdte van de kuil minimaal 110 mm bedragen en dient een vierkante mazenpaneel van minimum 120mm gebruikt te worden. Het beschermingsgebied bevindt zich in de ICES-gebieden 7f, 7g, deel van 7h ten noorden van 49°30’ noorderbreedte en het deel van ICES-gebied 7j ten noorde van 49°30’ noorderbreedte en ten oosten van 11° westerlengte. (zie grijs gebied in figuur 1)
 • Vaartuigen die buiten het Keltische beschermingsgebied vissen (7e-j), moeten binnen Britse wateren een kuil met maaswijdte van minstens 100mm gebruiken  
 • In de Keltische zee is het gebruik van een vierkante mazenpaneel met maaswijdte van 100mm verplicht met uitzondering van het gebied ten westen van 5° westerlengte in 7e.
 • In het hele gebied (Britse wateren van 7e, 7f, 7g, 7h, 7i) is een maximale twijndikte van 6mm enkel of 4mm dubbel verplicht. 
 • Het gebruik van overkuil (strengthening bags) zal worden verboden voor planken- en zegenvaartuigen met uitzondering van vaartuigen die vissen op langoustines. 

De volgende uitzonderingen zijn van kracht:

 • Vaartuigen die vissen binnen de 12-mijlszone in ICES-gebied 7f mogen gebruik maken van een minimale maaswijdte van 100mm in de kuil met maximale twijndikte van 5mm enkel en een vierkante mazenpaneel van 100mm
 • Vaartuigen waarvan de vangst uit meer dan 55% wijting of meer dan 55% zeeduivel, heek of tongschar bestaat, mogen gebruik maken van een minimale maaswijdte van 100mm in de kuil en een vierkante mazenpaneel van 100mm.
 • Vaartuigen die enkel vissen ten oosten van 5° westerlengte in ICES-gebied 7f en waarvan de vangstsamenstelling uit minder dan 10% kabeljauwachtigen (kabeljauw, wijting, schelvis) bestaat, mogen een maaswijdte van 80mm gebruiken en een vierkante mazenpaneel van minimum 120mm.
 • Vaartuigen met meer dan 5% langoustines in vangstsamenstelling, moet één van de volgende vistuigen gebruiken:
  • Een maaswijdte in de kuil van 80 mm met vierkante mazenpaneel van 300mm (voor vaartuigen met lengte van meer dan 12m) of 200mm (voor vaartuigen met lengte van minder dan 12m)
  • Seltra paneel
  • Sorteerrooster van 35mm breedte
  • Een maaswijdte in de kuil van 100mm met vierkante mazenpaneel van 100mm

Beschermingsgebied Keltische zee

2. Aanpassingen van toepassingen zijn op boomkorren die actief zijn in 7e ten oosten van 5° westerlengte

Er zijn ook nieuwe licentievoorwaarden voor Europese en Britse boomkorvaartuigen die actief zijn ten oosten van 5° westerlengte in 7e (“het betreffend gebied”). Deze nieuwe voorwaarde zullen van kracht gaan 

De voorwaarden waren reeds geldig voor Britse vaartuigen om misrapportering te vermijden. Echter wegens afwezigheid van regels om misrapportering tegen te gaan door Europese vaartuigen in Britse wateren, is er noodzaak om bestaande regels ook op te leggen op Europese vaartuigen die actief zijn in Britse wateren. Op lange termijn wordt een oplossing gezocht binnen de gespecialiseerde visserijcomité.

Britse en Europese boomkorvaartuigen mogen enkel vissen in het betreffend gebied als ze contact opnemen met de UK Fisheries Monitoring Centre (UKFMC) vooraleer ze wensen te vissen in het betreffend gebied alsook wanneer ze het betreffend gebied wensen te verlaten en eventueel op verzoek van UKFMC om een inspectie toe te staan.

Betreffend gebied waarbij rapportering aan UK FMC verplicht is