Vlaamse oproep 2017 onderzoeksprojecten

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid doet een oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor onderzoek biologische landbouw rond één of meer van de volgende thema’s:

  • Gezonde opfok kleine herkauwers
  • Nutriënten- en organische stofvoorziening in intensieve groente- en fruitteeltsystemen, in open lucht of in kas en tunnel
  • Graslandmanagement
  • Gebruik van regionale grondstoffen voor biologische voeders

1. Toelichting onderwerp en aard van deze oproep

De thema’s van de oproep* situeren zich in de Onderzoeksstrategie Biolandbouw & Voeding Vlaanderen 2013-2017” van het Vlaamse Onderzoeks- & Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw en Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema “Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak” (zie http://www.nobl.be/nl/node/70).

Vanuit een visie op duurzame en biologische voedselproductie en -consumptie beschrijft de onderzoeksstrategie thema’s waar onderzoeksinspanningen kunnen bijdragen tot een verdere ontwikkeling van de biologische landbouw als agro-ecologisch landbouwmodel en tot een verduurzaming van landbouw en maatschappij. De strategie geeft een weerspiegeling van wat (biologische) marktdeelnemers belangrijk vinden en wat hun kennisvragen zijn. Het document heeft de intentie als uitgangspunt te dienen bij het uitschrijven van onderzoeksprojecten waar innovatie en duurzaamheid voorop staan.

2. Indieningsvoorwaarden

De oproep is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen en richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek dat ingaat op reële noden binnen de Vlaamse biosector.

Voor elk van de 4 thema’s is een verdere uitdieping beschikbaar. Daarin wordt het breder kader van het thema geschetst en welke doelstellingen moeten bereikt worden. De ingediende projecten moeten hieraan tegemoet komen.

Daarnaast is partnerschap in de uitvoering tussen enerzijds deze wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen en anderzijds praktijkcentra mogelijk. Gezien de oproep zich richt op fundamenteel/toegepast onderzoek kan dit partnerschap maximaal 15% van de totale subsidiabele kost uitmaken.

De onderzoeksaanpak moet aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid, zijnde een vraaggestuurde co-creatieve aanpak, waar initiatieven genomen worden om de kloof tussen de onderzoeker en praktijk te verkleinen. De link met de sector en de vraaggedrevenheid moeten dus aanwezig zijn in het projectvoorstel.

Samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines is sterk aanbevolen.

Bij de start van het project dient een stuurgroep/gebruikerscommissie, bestaande uit tenminste de projectindiener en/of partner(s), een vertegenwoordiger van de Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant, vertegenwoordigers van de sector (landbouwers en andere actoren uit de keten, sectororganisaties, praktijkveld, bio-bedrijfsnetwerken, externe deskundigen, …) opgericht te worden en een aantal keren (afhankelijk van de duur van het onderzoeksproject) samen te komen tijdens de uitvoering van het project. De stuurgroep/gebruikerscommissie heeft als doel om het onderzoeksproject mee op te volgen en aan te sturen.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2017” is een totaalbudget voorzien van maximaal 180.000 euro met een maximum steunbudget van 90.000 euro per project.

In de projectvoorstellen dient de begroting opgemaakt te worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

Projecten kunnen ten vroegste starten na ontvangst van de officiële goedkeuring (indicatief oktober 2017) en moeten ten op 1 april 2018 van start gaan. De projectduur bedraagt maximum 3 jaar.

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier moet conform handleiding ingevuld worden en gehandtekend zijn. Het moet uiterlijk tegen 1 juni 2017 verstuurd te worden naar Projectenonderzoekbio@lv.vlaanderen.be

Enkel de volledige en ingediende tijdig voorstellen zullen beoordeeld worden.

Meer informatie

Els Bonte | els.bonte@lv.vlaanderen.be | T 02 552 75 19 | F 02 552 78 71

 


*Artikel 31 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 193 van 1 juli 2014, is van toepassing op deze oproep.