Vlaamse oproep 2018 onderzoeksprojecten biolandbouw

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een oproep voor de indiening van projectvoorstellen ‘onderzoek biologische landbouw’ rond één van de volgende thema’s:

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;

  2. Relaties tussen diergezondheid en -welzijn, opfok en rantsoenen en inrichting van buitenloop bij de varkens- en geitenhouderij;

  3. Nutriëntendynamieken in relatie tot de voedingsbehoeften van het gewas, het bodemleven en de bodemsamenstelling, om een optimale opbrengst te realiseren, met minimale verliezen naar het milieu.

Toelichting

De thema’s van deze oproep situeren zich in de “Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022” van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema ”Robuuste biologische productiesystemen”.

Meer toelichting bij de verschillende thema’s vindt u in de infofiche rond de onderzoeksthema’s

Indieningsvoorwaarden

De oproep° is gericht naar Vlaamse onderzoeksinstellingen en Vlaamse onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) zonder commerciële doelstellingen.

° verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard is van toepassing op deze oproep.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen, als voor de meer fundamentele onderzoeksaspecten, samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Samenwerking en partnerschap tussen het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en bovendien een voorwaarde voor het project. Onderzoek in het kader van deze projecten wordt bij voorkeur on-farm uitgevoerd.

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2018” wordt een totaalbudget gereserveerd van 300.000 euro met een maximum steunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel reeds via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

In de projectvoorstellen moet de begroting opgemaakt worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

Projecten kunnen ten vroegste starten 24 februari 2019 en ten laatste op 28 februari 2020. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een aanvraagformulier oproep 2018 onderzoeksprojecten bio.

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden conform de handleiding en gehandtekend zijn. De  verschillende onderzoeksthema's van de oproep vindt u terug in de infofiche.

De aanvraag moet uiterlijk tegen 10 december 2018 verstuurd worden naar Projectenonderzoekbio@lv.vlaanderen.be.  Enkel de volledige en tijdig ingediende voorstellen zullen beoordeeld worden.

Een jury, samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid, zal de ingediende projecten beoordelen.

Meer informatie

Els Bonte | T 02 552 75 19 | F 02 552 78 71
els.bonte@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

 


 

*Artikel 31 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 193 van 1 juli 2014, is van toepassing op deze oproep.