Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor het verhogen van het effectieve organisch koolstofgehalte van bouwland? Test het nu al uit

Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. In dit artikel gaan we dieper in op het verhogen van het effectieve organisch koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan. Landbouwers kunnen deze maatregel nu al simuleren op het e-loket. 

Het organische koolstofgehalte van een belangrijk deel van de Vlaamse bodems is suboptimaal tot zeer laag. De opbouw en het behoud van organische stof in de bodem is van groot belang. Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen erosie, hebben een betere waterhuishouding en zijn vruchtbaarder. Dit zorgt ook voor een bodem die beter gewapend is tegen droogte of wateroverlast. Landbouwers worden gestimuleerd om door middel van een aangepast teeltplan het gehalte aan organische koolstof in de bodem van bouwlandpercelen te verhogen.

Landbouwers komen voor deze pre-ecoregeling in aanmerking als ze door de combinatie van specifieke hoofd- en nateelten op het areaal bouwland op bedrijfsniveau gemiddeld meer dan 1.350 kg/ha organische koolstoftoename realiseren. Het maximaal subsidiebedrag dat de landbouwer kan ontvangen voor deze pre-ecoregeling, is afhankelijk van de gemiddelde hoeveelheid effectieve organische koolstoftoename op het bedrijf. Bij een gemiddelde toename van 1.350 kg/ha gaat het om 40 euro/ha. Een hogere toename leidt trapsgewijs tot een hoger bedrag, tot maximaal 100 euro/ha bij een toename van 1.500 kg/ha of meer.

Hoe zie ik of mijn huidig teeltplan voldoet?

Open jouw verzamelaanvraag 2021 op het e-loket en klik in de menubalk onder “Pre-ecoregeling” het item “Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland” aan. Net boven de tabel zie je de gemiddelde verhoging in effectieve organische koolstofgehalte (EOC) van jouw huidig teeltplan en zie je meteen of je voldoet aan de minimale waarde van 1.350 kg/ha.

Naast ieder bouwlandperceel staat weergegeven of dit perceel met de aangegeven hoofd- en nateelt een lage, gemiddelde of hoge EOC-waarde bezit. 

Voldoet jouw teeltplan nog niet?

Bekijk de percelen met een zeer lage, lage of gemiddelde EOC-waarde samen met de tabel met de indicatie van EOC-waarde van hoofd- en nateelten. Deze tabel vind je op de website Overgangsmaatregelen GLB 2021-2022.

Wil je een aangepast teeltplan simuleren of jouw teeltplan van volgend jaar al eens testen?

Dan start je een wijzigingsaanvraag van de verzamelaanvraag 2021 op. Doe de nodige teeltaanpassingen in de percelentabel en kijk opnieuw onder de pre-ecoregeling of je voldoet. Deze wijziging ter simulatie mag niet ingediend worden en kan verwijderd worden via ‘Aanvraag verwijderen’.

Onder de help vind je nog meer praktische informatie omtrent de simulatie.

Subsidieaanvraag en meer info

De subsidieaanvraag voor deze maatregel zal via de verzamelaanvraag 2022 lopen.

Meer informatie, zoals alle subsidievoorwaarden en een indicatie van het effectieve organische koolstofgehalte van de teelten is te vinden via Overgangsmaatregelen GLB 2021-2022.

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.