Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2020

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2020Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2020. Uit die analyse blijken geen al te grote verschuivingen: het areaal aardappelen en fruit blijft status quo, het areaal granen daalt (-5,3 %) en het areaal groenten en maïs stijgt (respectievelijk +4,3 % en +3 %). Een opmerkelijke stijging valt wel te noteren bij vezelvlas (+22,5 %).

Zoals elk jaar heeft het Departement Landbouw en Visserij op basis van de ingediende verzamelaanvragen 2020 een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven hoofdteelten in Vlaanderen. Daaruit blijken geen al te grote verschuivingen. Zo blijft het areaal aardappelen status quo. Na de oogst van 2019 werd een toename van het areaal aardappelen 2020 verwacht door het relatief goed economisch saldo en een stijgende vraag van de industrie in Vlaanderen. De uitbraak van de coronacrisis net vóór de aanvang van het plantseizoen verklaart allicht dat de verwachte toename zich toch niet heeft doorgezet.

In de fruitsector is er de jaarlijkse vaststelling dat het areaal appelen blijft dalen (-5,6 %) in het voordeel van het areaal peren (+1,6 %) en zacht fruit (+6 %). Het areaal aardbeien is geleidelijk dalend (-3,3 %), maar er is een tendens naar meer stellingteelten, waarbij telers meerdere teeltrondes hebben op eenzelfde oppervlakte.

De daling van het areaal wintertarwe (-7,5 %) en wintergerst (-7%) kan worden verklaard door de moeilijkere zaaiomstandigheden in het najaar van 2019, waardoor niet alles is gezaaid als wintertarwe en dus nog een deel werd ingezaaid als zomertarwe dit voorjaar. De lichte stijging in het areaal maïs (+3%) compenseert voor een stuk dat lagere areaal wintergranen, maar kan deels ook worden verklaard door de nood aan extra ruwvoeder door slechte oogsten vorig jaar.

Bij de groenten tekent het Departement Landbouw en Visserij een mooie stijging op van het areaal spruiten (+17,2 %) en uien (+12,2 %). Zo is er meer vraag naar spruiten vanuit de diepvriesbedrijven en is er ook een areaalverschuiving van Noord-Frankrijk naar Vlaanderen. Ook het areaal uien doet het goed, in tegenstelling tot spinazie. De daling van het areaal spinazie (-12,6 %) kan worden verklaard door het wegvallen van een aantal noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen, waardoor spinazie teelttechnisch een moeilijke teelt wordt.

Ook bij het areaal wortelen (-8,5%) voor verwerking (industrie) wordt een daling opgetekend na een beduidend lagere opbrengst vorig jaar. Daardoor werden veel wortelen ingevoerd uit Nederland om de tekorten aan te vullen en is de vraag dit jaar kleiner. Wortelen voor verse markt blijven qua areaal behoorlijk status quo.

Een opmerkelijke stijging valt wel te noteren bij vezelvlas (+ 22,5 %), hoewel het gaat om een relatief klein areaal. De duidelijke toename is te wijten aan de goede prijsvorming tijdens de voorbije jaren.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers:

  1. De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend.
  2. De oppervlaktes van 2020 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2019. De definitieve oppervlaktes van 2019 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2019.
  3. Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.
  4. Niet alle voedergewassen worden in onderstaande tabel bij het totaal areaal voedergewassen geteld. Bijvoorbeeld de arealen voederbieten, silomaïs… zijn apart opgenomen. Er worden in de tabel m.a.w. geen oppervlaktes dubbel geteld.
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2020

Gewasgroep

Gewas

Aangegeven oppervlakte 2020 (ha)

Aangegeven oppervlakte 2019 (ha)

% verschil t.o.v. oppervlakte 2018

Aardappelen

Aardappelen (pootgoed)

1 486,83

1 477,30

0,65%

Aardappelen

Aardappelen (consumptie)

54 230,23

54 165,40

0,12%

Totaal aardappelen

55 717,06

55 642,70

0,13%

Bieten

Voederbieten

3 770,33

3 525,82

6,93%

Bieten

Suikerbieten

19 026,16

18 811,51

1,14%

Totaal bieten

 -

22 796,48

22 337,33

2,06%

Fruit

Aardbeien

1 145,56

1 184,47

-3,29%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (appel)

4 924,06

5 216,02

-5,60%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (peer)

9 592,90

9 443,66

1,58%

Fruit

Ander fruit

2 027,30

1 912,18

6,02%

Totaal fruit

 -

17 689,82

17 756,33

-0,37%

Graangewassen

Wintertarwe

58 954,81

63 759,08

-7,54%

Graangewassen

Zomertarwe

784,70

471,00

66,60%

Graangewassen

Wintergerst

14 889,27

16 005,22

-6,97%

Graangewassen

Zomergerst

1 394,66

644,52

116,39%

Graangewassen

Triticale

1 888,62

2 015,91

-6,31%

Graangewassen

Spelt

1 220,03

1 068,04

14,23%

Graangewassen

Andere granen

2 830,24

2 642,58

7,10%

Totaal graangewassen

81 962,33

86 606,34

-5,36%

Grasland

Grasland

234 084,28

234 143,15

-0,03%

Totaal grasland

 -

234 084,28

234 143,15

-0,03%

Groenten

Erwten (andere dan droog geoogst)

2 209,88

2 307,54

-4,23%

Groenten

Spruitkolen

2 991,14

2 552,99

17,16%

Groenten

Spinazie

1 707,32

1 954,24

-12,64%

Groenten

Ajuinen

3 446,65

3 072,27

12,19%

Groenten

Wortel (consumptie)

3 287,35

3 592,97

-8,51%

Groenten

Bonen

1 882,15

1 811,10

3,92%

Groenten

Andere groenten

18 308,74

17 140,70

6,81%

Totaal groenten

 -

33 833,21

32 431,82

4,32%

Kruiden

Kruiden

623,22

561,91

10,91%

Totaal kruiden

 -

623,22

561,91

10,91%

Maïs

Silomaïs

131 029,84

127 268,18

2,96%

Maïs

Korrelmaïs

47 123,89

45 599,84

3,34%

Totaal maïs

 -

178 153,72

172 868,02

3,06%

Oliehoudende zaden

Winterkoolzaad

495,75

561,37

-11,69%

Oliehoudende zaden

Andere oliehoudende zaden

141,45

109,17

29,57%

Totaal oliehoudende zaden

 -

637,20

670,54

-4,97%

Overige gewassen

Cichorei (inuline)

1 736,15

1 632,07

6,38%

Totaal overige gewassen

 -

1 736,15

1 632,07

6,38%

Sierteelt

Sierteelt

5 312,53

5 689,63

-6,63%

Totaal sierteelt

 -

5 312,53

5 689,63

-6,63%

Vezelvlas

Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)

4 535,46

3 702,16

22,51%

Totaal vezelvlas

-

4 535,46

3 702,16

22,51%

Voedergewassen

Grasklaver

19 298,52

17 278,70

11,69%

Voedergewassen

Andere voedergewassen

2 570,41

2 289,32

12,28%

Totaal voedergewassen

21 868,93

19 568,02

11,76%

Braakliggend land

Braakliggend land

1 086,04

1 045,06

3,92%

Totaal braakliggend land

1 086,04

1 045,06

3,92%

Eindtotaal

660 036,42

654 655,07

0,82%

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw