Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2021

Het Departement Landbouw en Visserij maakte een eerste analyse van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2021. Uit de analyse blijkt dat het areaal aardappelen voor het eerst in jaren is gedaald (-6,5%). Het areaal granen en groenten stijgt dan weer, respectievelijk met 5% en 5,8%. Het areaal vezelvlas neemt een sterke duik met -24 % door de tegenvallende opbrengst vorig jaar en de verminderde vraag naar gezwingeld vlas. De arealen kunnen sinds dit jaar ook geraadpleegd worden op de cijferwebsite van het departement.

Zoals elk jaar heeft het Departement Landbouw en Visserij op basis van de ingediende verzamelaanvragen 2021 een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven hoofdteelten in Vlaanderen. Daaruit blijken enkele opmerkelijke verschuivingen. Voor het eerst in jaren daalt het areaal aardappelen (-6,5%), wat te wijten is aan de verminderde vraag naar verse aardappelen en verwerkte aardappelproducten (frietjes, puree, …).

Bij de groenten tekent het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een mooie stijging op van het areaal spruiten (+12,3%) en uien (+20%). De stijging van het areaal spruiten kan worden verklaard door de sterk toegenomen vraag vanuit de diepvriesindustrie. Uien kende de voorbije tien jaren steeds een jaarlijkse uitbreiding van het areaal, maar dit jaar is de uitbreiding uitzonderlijk groot. De verhoogde interesse van de Vlaamse teler in een nieuwe teelt en behoorlijke rendementen doen het areaal dit jaar met een vijfde toenemen. Het areaal bonen kent een stevige daling (-9,6%), omdat de opbrengsten de vorige jaren gemiddeld lager dan verwacht lagen, waardoor telers afhaken of hun areaal verminderen. De daling van het areaal spinazie (-4,5%) kan worden verklaard door het wegvallen van een aantal noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen, waardoor spinazie teelttechnisch een moeilijke teelt wordt. 

In de fruitsector zijn er geen grote veranderingen. Het areaal aardbeien stijgt licht (+2%), in tegenstelling tot het areaal appelen dat een kleine daling optekent (-2,2%). Het areaal peren blijft status quo. In de sierteelt stijgt het globale areaal met 3,6%.

De goede graanprijzen van vorig jaar resulteerden in een stijging van het areaal granen (+5%). De stijging van de wintertarwe (+9%) is te wijten aan de optimale zaaiomstandigheden in het najaar van 2020 en het feit dat dit gewas onder bepaalde voorwaarden mag worden meegerekend als vanggewas. Een stijging van het areaal wintertarwe hangt traditioneel samen met een daling van de korrelmaïs (-8,3%). Een mogelijke verklaring van de sterke daling het areaal zomergerst (-21%) ligt in de minder gunstige prijsvorming van gerst tegenover tarwe, waardoor de interesse afneemt. Het speltareaal stijgt flink, mogelijk door de toename van bepaalde nichemarkten. Bij spelt gaat het wel om een relatief klein areaal binnen de graansector.

Het areaal vezelvlas neemt een sterke duik (-24%), omdat de opbrengsten vorig jaar waren tegengevallen als gevolg van de droogte en door de sterk verminderde vraag naar gezwingeld vlas door de coronacrisis. China is hiervan traditioneel een grote afnemer. 

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2021
Gewasgroep Gewas Aangegeven oppervlakte 2021 (ha) Aangegeven oppervlakte 2020 (ha) % verschil t.o.v. oppervlakte 2020
Aardappelen Aardappelen (pootgoed) 1 420,30 1 486,83 -4,47%
Aardappelen Aardappelen (consumptie) 50 673,52 54 230,23 -6,56%
Totaal aardappelen - 52 093,82 55 717,06 -6,50%
Bieten Voederbieten 4 174,40 3 770,33 10,72%
Bieten Suikerbieten 19 007,73 19 026,16 -0,10%
Totaal bieten - 23 182,12 22 796,48 1,69%
Fruit Aardbeien 1 168,90 1 145,56 2,04%
Fruit Meerjarige fruitteelten (appel) 4 813,75 4 924,06 -2,24%
Fruit Meerjarige fruitteelten (peer) 9 578,21 9 592,90 -0,15%
Fruit Ander fruit 2 120,05 2 027,30 4,58%
Totaal fruit - 17 680,91 17 689,82 -0,05%
Graangewassen Wintertarwe 64 248,06 58 954,81 8,98%
Graangewassen Zomertarwe 783,26 784,70 -0,18%
Graangewassen Wintergerst 13 459,58 14 889,27 -9,60%
Graangewassen Zomergerst 1 091,56 1 394,66 -21,73%
Graangewassen Triticale 2 118,38 1 888,62 12,17%
Graangewassen Spelt 1 628,36 1 220,03 33,47%
Graangewassen Andere granen 2 690,82 2 830,24 -4,93%
Totaal graangewassen - 86 020,02 81 962,33 4,95%
Grasland Grasland 236 184,22 234 084,28 0,90%
Totaal grasland - 236 184,22 234 084,28 0,90%
Groenten Erwten (andere dan droog geoogst) 2 146,18 2 209,88 -2,88%
Groenten Spruitkolen 3 359,87 2 991,14 12,33%
Groenten Spinazie 1 630,97 1 707,32 -4,47%
Groenten Ajuinen 4 137,51 3 446,65 20,04%
Groenten Wortel (consumptie) 3 512,87 3 287,35 6,86%
Groenten Bonen 1 700,80 1 882,15 -9,64%
Groenten Andere groenten 19 318,49 18 308,74 5,52%
Totaal groenten - 35 806,67 33 833,21 5,83%
Kruiden Kruiden 634,05 623,22 1,74%
Totaal kruiden - 634,05 623,22 1,74%
Maïs Silomaïs 130 861,59 131 029,84 -0,13%
Maïs Korrelmaïs 43 202,16 47 123,89 -8,32%
Totaal maïs - 174 063,74 178 153,72 -2,30%
Oliehoudende zaden Winterkoolzaad 572,70 495,75 15,52%
Oliehoudende zaden Andere oliehoudende zaden 76,63 141,45 -45,83%
Totaal oliehoudende zaden - 649,33 637,20 1,90%
Overige gewassen Cichorei (inuline) 1 906,35 1 736,15 9,80%
Totaal overige gewassen - 1 906,35 1 736,15 9,80%
Sierteelt Sierteelt 5 507,23 5 312,53 3,66%
Totaal sierteelt - 5 507,23 5 312,53 3,66%
Vezelvlas Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) 3 428,30 4 535,46 -24,41%
Totaal vezelvlas - 3 428,30 4 535,46 -24,41%
Voedergewassen Grasklaver 20 314,79 19 298,52 5,27%
Voedergewassen Andere voedergewassen 2 787,29 2 570,41 8,44%
Totaal voedergewassen - 23 102,08 21 868,93 5,64%
Braakliggend land Braakliggend land 1 070,97 1 086,04 -1,39%
Totaal braakliggend land - 1 070,97 1 086,04 -1,39%
Eindtotaal - 661 329,80 660 036,42 0,20%

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers:

  1. De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. 
  2. De oppervlaktes van 2021 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2020. De definitieve oppervlaktes van 2020 kunnen licht afwijken van de hierboven weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2020.
  3. Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.
  4. Niet alle voedergewassen worden in onderstaande tabel bij het totaal areaal voedergewassen geteld. Bijvoorbeeld de arealen voederbieten, silomaïs… zijn apart opgenomen. Er worden in de tabel m.a.w. geen oppervlaktes dubbel geteld.

Nieuw sinds dit jaar is dat de arealen ook op de cijferswebsite van het departement geraadpleegd kunnen worden. Op de cijferwebsite zijn de cijfers interactief en niet geaggregeerd zoals in dit persbericht, waardoor je per afzonderlijke teelt uit de verzamelaanvraag de arealen kan raadplegen. Je kan er verder verfijnen op provincie, gemeente en nog een paar andere parameters, en ook de arealen van voorgaande jaren oproepen ter vergelijking.

De cijfers op de website zijn ook voorlopig maar zullen in de loop van de campagne af en toe een update krijgen.