Pootaardappelen: controle uitgangsmateriaal

Op deze pagina:

Het Departement Landbouw en Visserij draagt er zorg voor dat de verbruiker van pootaardappelen kan gebruik maken van hoogwaardig pootgoed. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties voor gecertificeerd uitgangsmateriaal. Het is de taak van het departement te controleren dat de bedrijven de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties bieden en respecteren.

Om pootaardappelen te produceren en/of in de handel te brengen, moet het bedrijf bij ons geregistreerd en door ons erkend zijn. De teelten moeten uiterlijk 15 mei via e-loket aangeboden worden ter keuring.

Om toegang tot het e-loket te krijgen, moet de inschrijver het formulier Registratie van een inschrijver invullen en ondertekend terugsturen naar de dienst vermeld op het formulier, die deze registratie verder zal behandelen. Dit formulier is te downloaden op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal'. Als de inschrijver reeds een elektronische aangifte voor de vermeerdering van teeltmateriaal gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen en op te sturen.

De elektronische aangifte verloopt in 3 fasen:

 • In de eerste fase moeten de inschrijvers de percelen via het e-loket aanbieden voor bemonstering voor Globodera spp. Alleen percelen vrij van levende cysten van Globoder spp kunnen gebruikt worden voor de vermeerdering van pootaardappelen (zie handleiding om deze bemonstering aan te vragen op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal' voor de volledige procedure).
 • De tweede fase bestaat uit het declareren van de moederpartijen die gebruikt zullen worden voor verdere vermeerdering van pootaardappelen (zie handleiding over deze declaratie op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal' voor de volledige procedure). Gedeclareerde buitenlandse moederpartijen worden door de dienst bemonsterd en geanalyseerd op quarantaine organismen. Vlaamse moederpartijen zijn reeds geanalyseerd bij de oogst.
 • In de derde fase worden de teelten per perceel ter keuring ingeschreven. De teeltinschrijving is pas mogelijk nadat de Globodera bemonsteringen uitgevoerd in de eerste fase, de moederpartijgegevens gedeclareerd in de tweede fase en de quarantaine bemonsteringen zijn afgewerkt (zie handleiding over deze teeltinschrijving op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal' voor de volledige procedure).

In juni starten de keurmeesters met de veldcontroles, waarin ze letten op de scheiding en de isolatieafstanden van andere teelten, de algemene toestand van het perceel, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van virusziekten, bacterieziekten e.a., en op eventueel zichtbare symptomen van quarantaine ziekten. Op basis van de vaststellingen van de keurmeester kan een teelt aanvaard worden voor verdere certificering van pootaardappelen.

De aanwezigheid van virussen, bacterieziekten of quarantaine organismen in partijen pootaardappelen wordt verder onderzocht door het nemen van monsters die geanalyseerd worden in daartoe gespecialiseerde laboratoria. Het uitvoeren van de virologische testen moet gebeuren in laboratoria erkend door het Departement Landbouw en Visserij. Laboratoria kunnen hiervoor een erkenningsaanvraag indienen bij het departement.

Als de keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorgeschreven in de technische reglementen wordt het teeltmateriaal gecertificeerd en heeft de gebruiker van het gecertificeerde uitgangsmateriaal de volgende garanties:

 • het materiaal is geproduceerd volgens zulke omstandigheden dat er vrijwel geen of een minimaal risico bestaat voor mechanische en genetische verontreiniging (rasidentiteit en raszuiverheid).
 • het materiaal voldoet aan minimale kwaliteitsnormen (kwaliteit van de knollen, quarantaineziekten).

Voor een overzicht van onze werking:

Formulieren

De ingevulde formulieren mogen gestuurd worden naar het contactadres.

Mededelingen

Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies bij de handel en keuring van aardappelpootgoed

Elektronische aangifte van teelten bestemd voor de productie van pootaardappelen en van de instandhouding van pootaardappelen

Dit document bevat:

 • Bijlage 1: Handleiding Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket van Landbouw en Visserij

 • Bijlage 2: Bericht FAVV 'Aflevering van een fytosanitair plantenpaspoort in het kader van de teelt van gecertificeerd aardappelpootgoed – Teeltseizoen 2016’

 • Bijlage 3: Handleiding Instandhoudingsmelding pootaardappelen via het e-loket van Landbouw en Visserij

Uitvoering van fytosanitaire controles door de Vlaamse overheid tijdens de productie van aardappelpootgoed in opdracht van het FAVV

Bemonsteringsplan voor het opsporen van bruin- en ringrot in pootaardappelen

Mededeling Loofvernietiging, rooien en stockage van pootaardappelen 2019

Mededeling Procedure voor het uitvoeren van de virologische testen

Mededeling Afgifte en gebruik van certificaten voor uitvoer van pootaardappelen naar beschermde gebieden

 

Wetgeving

Europese regelgeving

U kan de geconsolideerde tekst van de Europese regelgeving opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn.

 • Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen
 • Beschikking 2004/842/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd

Nationale / Vlaamse regelgeving

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, B.S. 26 februari 2007.
 • Ministerieel besluit van 1 juli 2011 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen, B.S. 27 juli 2011.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018.
 • Ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen, B.S. 15 juni 2009, 2de editie.
 • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, B.S. 12 september 2013.
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. (Het keuringsreglement in handig formaat)

Statistieken

De statistieken over de certificering van aardappelpootgoed in Vlaanderen zijn weergegeven per teelt- of campagnejaar. Een teeltjaar is het jaar waarin de percelen bij ons ter keuring aangegeven worden. Een campagnejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is het jaar waarin de oogst van de percelen gecertificeerd wordt. Bv. de gecertificeerde hoeveelheden van campagnejaar 2006 (van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007) zijn afkomstig van de percelen ingeschreven in teeltjaar 2006.

Van zodra er (meer) gegevens van het huidige teelt- of campagnejaar beschikbaar zijn, worden de statistieken geactualiseerd en aangevuld.

Contact

Voor vragen over controle uitgangsmateriaal van aardappelpootgoed kan u steeds terecht bij:

Koning Albert I-laan 1-2, bus 102 - 8200 Brugge
Tel. 0486 98 08 66
Sasja De Bruyne
e-mail: sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be