Economische schade door naburige gg-teelt

Een genetisch gemodificeerd gewas dat in de EU toegelaten werd om te telen, heeft vooraf aan de toelating een grondige screening ondergaan. In die screening worden zoveel mogelijk risico’s beoordeeld die het ggo in kwestie zou kunnen inhouden met betrekking tot gevaren voor enerzijds het leefmilieu en anderzijds de menselijke en dierlijke gezondheid. We kunnen er dan ook van uitgaan, dat de ggo’s die voor de teelt beschikbaar zijn op de Europese markt, veilig zijn en geen ernstige schade berokkenen aan ecosystemen, de biodiversiteit of dieren in de natuur, noch aan mensen, als we ze zouden opeten.

De schade die u als landbouwer van een niet-genetisch gewas in de buurt van de teelt van een ggo zou kunnen oplopen, is economische schade, die het gevolg is van vermenging van een ggo met uw oogst, conventioneel of biologisch. Als die vermenging onvoorzien is en als er meer dan 0,9% DNA van ggo’s voorkomt ten opzichte van het totale DNA van het betreffende gewas, moet u die oogst voorzien van een etiket waarop staat dat het 'ggo’s bevat. Die verplichte etikettering kan een economisch gevolg hebben, namelijk een verminderde verkoopprijs op de markt. U kan m.a.w. economische schade oplopen (verminderde inkomsten). Voor de biolandbouw kan dit bovendien ook leiden tot de declassering van een lot, perceel of bedrijf, wat de economische schade doet oplopen.

Co-existentieregels zijn er dus om die vermenging zoveel mogelijk te vermijden, zodat geen economische schade optreedt. Wanneer de regels die we als overheid hebben opgelegd, niet zouden volstaan, dan kan u onder bepaalde voorwaarden terecht bij het fonds om een schadevergoeding te eisen.