Wat doe ik als mijn buur een intentie tot ggo-teelt heeft gemeld?

Als u een intentieverklaring heeft ontvangen van een collega landbouwer, betekent dit dat die landbouwer u officieel op de hoogte brengt dat hij/zij het plan heeft een ggo in te zaaien of aan te planten tijdens het komende seizoen op een veld dat zich binnen een perimeter bevindt van één van uw velden. Die perimeter (of meldingsafstand) werd voor een aantal gewassen al vastgelegd in de Vlaamse wetgeving en verschilt afhankelijk van het gewas (maïs: 100 m; aardappel: 50 m; suikerbiet: 50 m).

Die melding heeft in de eerste plaats de bedoeling om u op de hoogte te brengen van een ggo-teelt.

Naast de meldingsafstand, werd ook een ‘isolatieafstand’ wettelijk vastgelegd voor al die gewassen. Die isolatieafstand moet er in de praktijk voor zorgen dat ggo-vermenging tussen twee naburige velden (één ggo en het andere conventioneel of biologisch) afdoende vermeden wordt (maïs: 50 m; aardappel: 5 m; suikerbiet: 5 m).

Als uw perceel deels binnen de isolatieafstand ligt en als u van mening bent dat die ggo-teelt u economisch nadelig kan zijn, heeft u het recht om (binnen 30 kalenderdagen) een bezwaarschrift in te dienen bij de ‘co-existentiecommissie’ (via het hiervoor voorziene formulier). In dit bezwaarschrift geeft u duidelijk aan welk economisch belang u heeft om de aangemelde ggo-teelt met uw bezwaarschrift te weren. Als uw bezwaar gegrond bevonden wordt door de commissie, zal de aangemelde ggo-teelt niet mogen plaatsvinden op het hiervoor voorziene perceel.

We raden u in ieder geval aan om zoveel mogelijk rechtstreeks met de betrokken landbouwer te praten. Alternatieve oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn, kunnen zo veel eenvoudiger tot stand komen (bv. afstemmen van teeltplannen, keuze van ras …) Afspraken maken in een goede verstandhouding met de buren, is hier zeker te verkiezen boven een bezwarenprocedure!

De naburige ggo-teler kan u ook aanspreken om een opkoopregeling te onderhandelen, om mogelijke economische schade contractueel op te vangen.

Als uw perceel volledig buiten de voor het betreffende gewas vastgelegde isolatieafstand ligt, moet of kan u tegen deze ggo-teelt niets ondernemen. De intentieverklaring is in dit geval voor u louter informatief. De ggo-teelt zal plaatsvinden, op voorwaarde dat geen andere collega-buurlandbouwer een gegrond bezwaar indiende en op voorwaarde dat de ggo-teler voldeed aan alle andere opgelegde vereisten.

Als er, ondanks alle genomen maatregelen, toch nog vermenging met een ggo (boven een Europees vastgestelde drempelwaarde van 0,9% ggo) zou optreden in uw conventionele of biologische oogst en als u daardoor economisch verlies lijdt, kan u, mits ook aan alle andere voorwaarden voldaan is, een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Fonds voor Landbouw en Visserij.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheid tot bezwaarschrift verwijzen we graag naar het vademecum.