Wat moet ik doen als ik een ggo wil telen?

Vervul alle administratieve voorwaarden

Deze administratieve voorwaarden moeten in grote mate vervuld worden vooraleer de zaai of het planten van het gg-gewas plaatsvindt. De voorwaarden hebben vooral tot doel om de ggo-teler maximaal te informeren (opleiding) en om de geplande ggo-teelt te melden aan ons (bevoegde overheid) en aan de personen die mogelijks gevolgen kunnen hebben van deze ggo-teelt (buurproducenten, eigenaar perceel, landbouwers waarmee machines gedeeld worden, enz.). Buurproducenten hebben bovendien het recht om een bezwaar (formulier) in te dienen tegen de ggo-teelt als ze hiervoor een geldig economisch belang kunnen aantonen en als ze een perceel verbouwen dat binnen de isolatieafstand ligt van het voorziene ggo-perceel.

Als er geen economische bezwaren zijn en u voldoet aan de voorwaarden, bezorgen wij u een teelttoestemming, waarna u de teelt mag uitzaaien.

Wij raden u steeds aan om, naast de wettelijke verplichtingen, tijdig in overleg te treden met uw buurproducenten met het oog op het zoeken naar oplossingen waarmee alle betrokkenen zich kunnen verzoenen. Om dit overleg tussen landbouwers te stimuleren, werd de mogelijkheid voorzien om de administratieve voorwaarden wat te vereenvoudigen door gebruik te maken van de zogenaamde opkoopregeling. Als u met alle betrokken landbouwers binnen de meldingsafstand van uw ggo-perceel een overeenkomst tot opkopen kunt sluiten bij de economische schade die zij mogelijks zullen oplopen door vermenging met deze ggo, mag u de intentieverklaring, samen met de schriftelijke verbintenis van alle betrokken buurproducenten, op een latere datum bij ons (bevoegde overheid) indienen. Bovendien is in dit geval geen bijdrage aan het fonds verschuldigd.

Respecteer de teelttechnische voorwaarden

Om de vermenging van de geteelde ggo met de oogst van conventionele of biologische gewassen te vermijden, moeten tijdens en na de teelt een aantal extra praktische maatregelen getroffen worden. Voor elk individueel gewas werden die maatregelen op een zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk manier opgesteld. Vandaag werden in de Vlaamse regelgeving al maatregelen opgelegd voor de teelt van genetisch gemodificeerde maïs, aardappel en suikerbiet.

Er zijn naast de verplichte (wettelijk te respecteren) regels ook steeds bijkomende aanbevolen maatregelen om in de mate van het mogelijke en wenselijke toe te passen.