Wetgeving

Europese wetgeving

U kan de geconsolideerde tekst van de Europese regelgeving opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl. Zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn.

 • Europese aanbeveling van de Commissie van 13 juli 2010 inzake richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale coëxistentiemaatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo’s in conventionele en biologische gewassen te vermijden. (Publicatieblad van de Europese Unie van 22 juli 2010, C200/1-C200/5).
 • Europese richtlijn 2001/18/EG van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.
 • Europese verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.
 • Europese verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG.

Vlaamse wetgeving

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/

 • Decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. (Belgisch Staatsblad van 4 mei 2009, p. 34847-34853).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen (Belgisch Staatsblad van 30 november 2010, p. 73420-73428).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010 houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen. (Belgisch Staatsblad van 30 november 2010, p. 73435-73436).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen. (Belgisch Staatsblad van 6 juni 2011, p. 33126).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen met conventionele aardappelgewassen en biologische aardappelgewassen. (Belgisch Staatsblad van 23 december 2011 (Ed. 1), p. 80275-80278).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten met conventionele suikerbieten en biologische suikerbieten. (Belgisch Staatsblad van 23 december 2011 (Ed. 1), p. 80271-80274).
 • Ministerieel besluit van 8 oktober 2012 tot erkenning van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek als laboratorium voor analyses tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. (Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2012 (Ed. 2), p. 65445).