Hop

Certificering van kwaliteitshop

Hop kan enkel door erkende hopbereiders in de handel gebracht als het aan de minimumeisen voldoet. Op deze pagina vindt u alle voorschriften om hop in de handel te kunnen brengen.

Op deze pagina:

Hoe word ik erkend als hopbereider?

U kan een erkenning bij ons aanvragen voor het bereiden van hop. Dit kan bij de contactpersoon. Om erkend te worden, moet u beschikken over:

 • Een geijkt weegtoestel om balen af te wegen.
 • Een vochtigheidsmeter.
 • Een installatie om balen te persen.
 • Als u zelf monsters beoordeelt:
  • Een weegschaal met een nauwkeurigheid van ten minste 0.1 g.
  • Zeven met een maaswijdte van 10 mm, 3 mm en 0,8 mm.
 • Een register van alle gecertificeerde en niet-gecertificeerde partijen die geperst worden.
 • Een register van de resultaten van de analyses op de andere minimumeisen dan het vochtgehalte.

Aan welke minimumeisen moet hop voldoen, voordat ik het in de handel mag brengen?

Hop die in de handel wordt gebracht moet droog en zuiver zijn en, in het geval van zaadloze hop, geen zaden bevatten. De controle van de minimumvereisten gebeurt op de volgende kenmerken:

 • Vochtgehalte;
 • Gehalte aan bladeren en stengels;
 • Gehalte aan hopafval;
 • Gehalte zaden in “zaadloze hop”.

Als erkende hopbereider kan u zelf de controles uitvoeren of kan u hiervoor een derde aanstellen. Van elke partij hop neemt u een mengmonster, verspreid over de volledige partij. Deze monstername gebeurt kort na het drogen en vóór het persen.

De bemonstering en analyses gebeuren volgens de procedures beschreven in bijlage II van Verordening (EG) Nr. 1850/2006 betreffende de wijze van certificering van hop en hopproducten. De Europese maximumgehalten zijn weergegeven in de bijlage I van dezelfde verordening.

Ter controle nemen wij een aantal steekproefstalen.

Ten minste 24 uur voor het tijdstip van certificering, moet u het resultaat van de controle aan ons voorleggen. Wij controleren ter plaatse of de partij voldoet aan de voorwaarden en brengen u op de hoogte van de goedkeuring of de afkeuring van de partij. Als de partij beantwoordt aan de certificeringscriteria, overhandigen we u een certificaat. Als een partij niet voldoet en wordt afgekeurd, dan hebt u vijf werkdagen om een bezwaarschrift bij ons in te dienen.

Na de certificering mag u de hop in de handel brengen.

De bereiding en de certificering van hop moet vóór 31 maart volgend op de oogst plaatsvinden.

Meer informatie over de productie van hop (de soorten, het areaal, de handelaars, Belgische bieren, …) vindt u op de site over Belgische hop: www.belgischehop.be (website, nieuw venster).

Wetgeving

 

Formulieren 

 

Contact

Voor een erkenningsaanvraag, de melding van de certificering, het indienen van het bezwaarschrift en vragen over de controle van hop, kunt u terecht bij de volgende contactpersoon:

Koning Albert I-laan 1-2, bus 102 - 8200 Brugge
Tel. 0486 98 08 66
Sasja De Bruyne
e-mail: sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be