Gecertificeerde zaaizaden

Op deze pagina:

Wij dragen er zorg voor dat de verbruiker van landbouw- en tuinbouwzaden kan gebruik maken van hoogwaardige zaaizaden. Hierbij leggen we de nadruk op de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties voor gecertificeerd uitgangsmateriaal en controleren we dat de bedrijven de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties bieden en respecteren.

Om zaaizaden te produceren en/of in de handel te brengen, moet het bedrijf bij ons geregistreerd en door ons erkend zijn. De teelten moeten via e-loket aangeboden worden ter keuring. De volgende indieningsdatums zijn van toepassing:

 • alle soorten, ingezaaid vóór 31/12: 31/01,
 • overjaarse grassen en klavers, tweede en volgende teeltjaar: 15/03,
 • alle soorten, ingezaaid tussen 31/12 en 15/04: 30/04,
 • alle soorten, ingezaaid na 15/04: 15/05.

Om toegang tot het e-loket te krijgen, moet de inschrijver het formulier ‘Registratie van een inschrijver’ invullen en ondertekend terugsturen naar de dienst vermeld op het formulier, die deze registratie verder zal behandelen. Dit formulier is te downloaden op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal'. Als de inschrijver reeds een elektronische aangifte voor de vermeerdering van teeltmateriaal gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen en op te sturen.

Ook buitenlandse inschrijvers kunnen vanaf april 2016 inloggen op het e-loket.

De elektronische aangifte verloopt in 2 fasen:

 • De eerste fase bestaat uit het declareren van de moederpartijen die gebruikt zullen worden voor verdere vermeerdering van zaaizaden (zie handleiding over deze declaratie op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal' voor de volledige procedure).
 • In de tweede fase worden de teelten per perceel ter keuring ingeschreven. De teeltinschrijving is pas mogelijk nadat de moederpartijgegevens, gedeclareerd in de eerste fase, zijn afgewerkt en het perceel door u gekend is (zie handleiding over deze teeltinschrijving op de helppagina 'Plantaardig teeltmateriaal' voor de volledige procedure).

Om de technologische kwaliteit van het zaad na te gaan, worden de certificerings- en inspectiemonsters (nacontrole of klachtenbehandeling) geanalyseerd door ons Laboratorium voor Zaadontleding (zie de pagina over zaadontleding voor meer informatie).

In mei starten de keurmeesters met de veldcontroles, waarin ze letten op de algemene toestand van het perceel, de risico’s voor mogelijke vermenging, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van andere planten waarvan het zaad moeilijk te verwijderen is bij de verwerking en zieke planten. Op basis van de vaststellingen van de keurmeester kan een teelt aanvaard worden voor verdere certificering van het zaaizaad.

Als de keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals voorgeschreven in de technische reglementen wordt het teeltmateriaal gecertificeerd en heeft de gebruiker van het gecertificeerde uitgangsmateriaal de volgende garanties:

 • het materiaal is geproduceerd volgens zulke omstandigheden dat er vrijwel geen of een minimaal risico bestaat voor mechanische en genetische verontreiniging (rasidentiteit en raszuiverheid).
 • het materiaal voldoet aan minimale kwaliteitsnormen.

Voor een overzicht van onze werking: bekijk het filmpje over het keuringsverloop.

Op deze pagina vindt u alle wettelijke voorschriften waaraan voldaan moet worden en de bijhorende formulieren. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de contactpersonen.

Formulieren

Deze formulieren mogen eveneens teruggestuurd worden naar het contactadres.

Mededelingen

Wetgeving

Algemeen:

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Vlaamse regelgeving:

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via volgende koppeling: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (website, nieuw venster). In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018.
 • Ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen, B.S. 15 juni 2009, 2de editie.
 • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, B.S. 12 september 2013.
   
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. (Het keuringsreglement in handig formaat)

Zaaizaden van bieten

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Vlaamse regelgeving:

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via volgende koppeling: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (website, nieuw venster). In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen, B.S. 27 januari 2006
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Zaaizaden van groenvoedergewassen

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Vlaamse regelgeving:

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via volgende koppeling: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (website, nieuw venster). In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, B.S. 2 juni 2005.
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.
 • Ministerieel Besluit van 20 oktober 2011 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving, B.S. 10 november 2011

Zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Vlaamse regelgeving:

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via volgende koppeling: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (website, nieuw venster). In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

 • Besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, B.S. 7 november 2003;
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Zaaigranen

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Vlaamse regelgeving:

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via volgende koppeling: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (website, nieuw venster). In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, B.S. 25 januari 2006
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

Groentezaden en zaden van cichorei

Europese regelgeving :

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

Vlaamse regelgeving:

U kan de geconsolideerde Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum via volgende koppeling: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm (website, nieuw venster). In de referenties wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, B.S. 27 januari 2006
 • Ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.
 • Ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen, B.S. 23 december 2010.

Statistieken

De statistieken over de certificering van zaaizaad in Vlaanderen zijn weergegeven per teelt- of campagnejaar. Een teeltjaar is het jaar waarin de percelen bij ons ter keuring aangegeven worden. Een campagnejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en is het jaar waarin de oogst van de percelen gecertificeerd wordt. Bv. de gecertificeerde hoeveelheden van campagnejaar 2006 (van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007) zijn afkomstig van de percelen ingeschreven in teeltjaar 2006.

Van zodra er (meer) gegevens van het huidige teelt- of campagnejaar beschikbaar zijn, worden de statistieken geactualiseerd en aangevuld.

Meer gegevens met betrekking tot de zaaizaadproductie in andere Europese landen vindt u op de website van ESCAA (European Seed Certification Agencies Association).

Contact

Voor vragen over zaaizaad kan u steeds terecht bij:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 0479 98 34 82
Dorien Vanhoof
e-mail: dorien.vanhoof@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be