Wetgeving

Europese regelgeving:

Via volgende link kunt u de geconsolideerde Europese regelgeving (website, nieuw venster) raadplegen. In de referenties hieronder wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn. Zoek op documentnummer voor de geconsolideerde tekst.

Betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen:

 • Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen
 • Richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van groentegewassen:

 • Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad
 • Richtlijn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Betreffende de geschiktheid van rasbenamingen:

 • Verordening (EG) Nr.637/2009 van de Commissie van 22/07/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de geschiktheid van rasbenamingen voor landbouw- en groentegewassen

Betreffende in de handel brengen van rassen in proef:

 • Beschikking 2004/842/EG van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd

  De maximum toegelaten hoeveelheden per gewas die in België verhandeld mogen worden van een specifiek ras na aanmelding van dat ras en voor opname van dat ras in de rassenlijst vindt u hier:
  http://www.escaa.org/index/action/page/id/15/title/not-yet-listed-varieties_(d.-2004-842-ec)-

   

Betreffende de instandhoudingsrassen en amateurrassen

 • Richtlijn 2008/62/EG van de Commissie van 20 juni 2008 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handen brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen.

 • Richtlijn 2009/145/EG van de Commissie van 26 november 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde nationale en Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum. In de referenties hieronder wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

(website, nieuw venster) Opzoeken Belgische en Vlaamse wetgeving.

 • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
   
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.
   
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 SEPTEMBER 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek.

 • Ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, B.S. 10 maart 2010

 • Het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen.

 • Het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

   

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Sasja De Bruyne | Tel. 02 552 79 38 | sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be