Wijnstokken

De EG legt voor het in de handel brengen van teeltmateriaal van wijnstokken heel wat regels op. Producenten van teeltmateriaal van wijnstokken moeten bij ons geregistreerd zijn en door ons erkend zijn, voordat ze het teeltmateriaal in de handel mogen brengen. Handelaars aan eindgebruikers (nl. doorverkopers van elders geproduceerde stokken) moeten enkel bij ons geregistreerd zijn, voordat ze het teeltmateriaal in de handel mogen brengen. Er is momenteel één producent van wijnstokken bij ons erkend. Er zijn ook enkele handelaars aan eindgebruikers bij ons geregistreerd.

Registreren zorgt ervoor dat de operator bij ons gekend is en een uniek nummer krijgt. Erkennen is een stapje verder. Dan wordt gekeken of aan de gestelde voorwaarden voldaan is om te produceren en te verhandelen.

Op deze pagina:

Formulieren

Mededeling

Praktische schikkingen betreffende het aanrekenen van retributies bij de handel en keuring van teeltmateriaal voor bosbouw, fruitteelt, sierteelt, wijnbouw en groenteteelt  (1 juni 2018)

Wetgeving

Europese regelgeving:

Hieronder vindt u de geconsolideerde Europese regelgeving. De laatste versie van de geconsolideerde tekst kan u opzoeken via de volgende koppeling: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl (website, nieuw venster). Stel in op Nederlands en zoek op het nummer van de verordening, beschikking of richtlijn).

  •  Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving opzoeken:

website (nieuw venster): https://codex.vlaanderen.be/

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, B.S. 26 juni 2018

  • Ministerieel Besluit van 29 juni 2006 betreffende het begeleidende document dat vereist is bij het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken.
  • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Contact

Voor vragen over wijnstokken kan u steeds terecht bij:

Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 0479 97 20 95
Marleen Sevenants
e-mail: marleen.sevenants@lv.vlaanderen.be

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 57
Ann Van Essche
e-mail: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be