Landbouwers

Voorwaarden

Elke GLB-actieve landbouwer kan advies aanvragen.

Als landbouwer bent u niet verplicht om over alle KRATOS-modules advies aan te vragen, zoals bij het vroegere bedrijfsadviessysteem BAS in PDPO II, maar heeft u de vrijheid om alleen advies aan te vragen over een adviesmodule naar keuze. Wel gelden enkele beperkingen:

 • Als starter:
  • kan u in de periode 2017-2018 over maximaal vijf adviesmodules advies aanvragen;
  • kan u over de gehele looptijd van PDPO III maximaal over alle adviesmodules één maal advies aanvragen, uitgezonderd over modules 1 en 2, waarover u als starter twee  maal advies mag aanvragen.
 • Als niet-starter:
  • kan u in de periode 2017-2018 over maximaal vier adviesmodules advies aanvragen;
  • kan u over de gehele looptijd van PDPO III maximaal over alle modules één maal advies aanvragen..
 • Module 1 (ondernemingsplan) en module 2 (bedrijfseconomisch advies)
  • Bio-landbouwers kunnen geen KRATOS-advies aanvragen voor de modules 1 (ondernemingsplan) en 2 (bedrijfseconomisch advies) omdat zij voor deze adviesonderwerpen gebruik kunnen maken van de specifieke subsidieregeling voor biolandbouwers.
  • Een advies voor de modules 1 (ondernemingsplan) en 2 (bedrijfseconomisch advies) kan u enkel aanvragen wanneer u al een adviesaanvraag voor module  5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 8 of  9 hebt ingediend die al bevestigd werd door een adviesdienst. Deze voorwaarde wordt bekeken over de gehele PDPO III-periode. Dit wil zeggen dat als u tijdens de eerste looptijd van KRATOS al advies over één van de negen genoemde adviesmodules hebt aangevraagd, u aan de voorwaarde voldoet.

Praktisch

E-loket

 • Landbouwers kunnen adviesaanvragen uitsluitend indienen via het e-loket, via de tegel ‘KRATOS’.
 • Alleen adviesdiensten die de overheid voor de betreffende adviesmodule selecteerde via de overheidsopdracht KRATOS 2, kunnen advies verlenen.
 • Als landbouwer kan u een voorkeur aanduiden voor één of meerdere adviesdiensten, tenminste voor die adviesdiensten die de overheid selecteerde voor KRATOS 2. Het aanduiden van een voorkeur houdt wel het risico in dat u geen advies zal kunnen krijgen, of lang op advies zal moeten wachten. Wanneer u geen voorkeur aanduidt, ontvangt u advies van een adviesdienst die de overheid aanduidt op basis van een automatisch objectief bestelsysteem dat de rangschikking van de geselecteerde adviesdiensten respecteert.
 • Op het e-loket krijgt u de mogelijkheid om aan uw adviesaanvraag opmerkingen en/of documenten toe te voegen die u met de adviesdienst wil delen.

Na indiening van uw adviesaanvraag zal de overheid op korte termijn een adviesbestelling plaatsen bij de adviesdienst. Wanneer de adviesdienst de bestelling van het advies bevestigt, ontvangt u een kennisgeving hiervan via e-mail. Daarna zal de adviesdienst u contacteren want hij moet u binnen de 90 dagen advies verlenen voor modules 3 t.e.m. 10 en binnen de 120 dagen voor modules 1 en 2.

Adviesverlening

 • De adviesdienst geeft advies over de adviesmodule van uw keuze. Voor de inhoud van dit advies moet de adviesdienst zich houden aan de vereisten die in het bestek van de overheidsopdracht opgenomen zijn. Het advies moet gegeven worden op maat van uw bedrijf.
 • Voor alle adviesmodules, uitgezonderd module 4 (vergroening), moet de adviesdienst een plaatsbezoek en een rondgang op het bedrijf doen om de individuele bedrijfssituatie te kennen. Voor module 10 is al dan niet een plaatsbezoek nodig afhankelijk van de concrete adviesvraag.
 • De adviesdienst zal een adviesrapport opmaken, dat u op papier of digitaal moet ondertekenen.

Facturatie

 • De adviesverlening is volledig gratis voor de landbouwer.
 • In het kader van KRATOS mogen dus geen facturen aan u als landbouwer overgemaakt worden. De betaling van de adviesverlening valt binnen het kader van de overheidsopdracht wat betekent dat de overheid de adviesdienst uitbetaalt.

Adviesmodules

KRATOS-advies omvat 14 verschillende adviesmodules:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5: Biodiversiteit
  • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit
  • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (Tijdelijk onbeschikbaar: het budget voor adviesmodule 5B (IHD en PAS) is uitgeput waardoor er tijdelijk geen advies aangevraagd kan worden voor deze adviesmodule).
  • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6: Klimaat
  • Module 6A: Klimaat: Agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat
  • Module 6B: Klimaat: Energie (Tijdelijk onbeschikbaar: Het budget voor adviesmodule 6B Klimaat (energie) is uitgeput waardoor er tijdelijk geen advies aangevraagd kan worden voor deze adviesmodule).
 • Module 7: Water
  • Module 7A: Water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
  • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

Meer details over de inhoud van de verschillende modules vindt u in het overzicht_modules_kratos_2.pdf

Contact

Voor meer info kunt u terecht op kratos@lv.vlaanderen.be of 02 552 74 21