Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 zetten we in op de huidige en toekomstige noden van onze land- en tuinbouwers. Deze worden gekoppeld aan de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen waar u als actieve landbouwer aan kan deelnemen. 

Wat houden deze noden in? Op Noden gelinkt aan ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen vindt u meer informatie over de op deze pagina gebruikte iconen bij elke maatregel.

Overzicht maatregelen

In het nieuw GLB zijn de vergroeningsmaatregelen weggevallen en komen er in de plaats nieuwe maatregelen bestaande uit agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) en ecoregelingen. Om al een beeld te schetsen wat het nieuw GLB voor u in petto heeft, vindt u hierbij een korte omschrijving per maatregel. Alle informatie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door Europa

AMKM  De reductie van antibioticagebruik

Verbeteren imago van de landbouw (in lijn met maatschappelijke-consumentenverwachtingen)  Verhogen dierenwelzijn in de landbouw
Landbouwsystemen met dierlijke productie zijn kwetsbaar voor uitbraken van dierziektes. Het huidige gebruik van antibiotica leidt echter steeds meer tot antimicrobiële resistentie. Er is nood aan meer aandacht voor bioveiligheid en preventie van ziektes zonder hoog antibioticagebruik. Met deze maatregel worden landbouwers gestimuleerd om in samenspraak met de bedrijfsdierenarts en andere experten in een coachingtraject maatregelen te nemen om het antibioticagebruik op hun bedrijf verder te reduceren.

AMKM Behoud van lokale rassen (runderen/schapen/geiten/varkens) 

Zorg voor natuur - biodiversiteit
Bepaalde lokale rassen van runderen, schapen, geiten en varkens zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele veerassen is nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland. Bovendien is een dergelijke levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning in kader van een vijfjarige overeenkomst wordt de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale rassen gewaardeerd en gestimuleerd. 

ECOREGELING De verstrekking van veevoeder met een methaanreducerend effect bij rundvee door toevoeging van een additief of voedermiddel

Koolstofopbouw en vermindering broeikasgassen.png
Om de methaanuitstoot afkomstig uit de verteringprocessen van runderen te verlagen wordt onder andere ingezet op voedermanagement. Door het toevoegen van additieven, zoals 3-NOP, nitraat, geëxpandeerd/geëxtrudeerd lijnzaad, koolzaadvet of bierdraf (samen met koolzaadschroot) aan het voer voor melk- en vleesvee kunnen de enterische broeikasgasemissies tot zelfs 26% gereduceerd worden. Deze maatregel zorgt voor een verminderde klimaatimpact van de dierlijke sector en draagt dus rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen van onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. De sector streeft naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 25% (tegen 2030, ten opzichte van 2005). 

! De bovenstaande lijst en interventies zijn nog onder voorbehoud. Een definitieve lijst kan pas opgesteld worden nadat het GLB strategisch plan is goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op deze webpagina en andere communicatiekanalen.