Mechanische onkruidbestrijding in de praktijk

Zowel mechanische onkruidbestrijding als een combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding kunnen goede resultaten opleveren.

Deze tips kunnen u op weg helpen wanneer u mechanische onkruidbestrijding wenst toe te passen.

Opgelet: voor de premie mechanische onkruidbestrijding is een combinatie van mechanische en chemische bestrijding niet toegelaten.

Onkruiddruk van het perceel

Hoe minder onkruid, hoe minder te bestrijden.

Het succes van mechanische onkruidbestrijding is des te groter naarmate men percelen uitkiest met een lage onkruiddruk. Een gepaste teeltrotatie zal bijdragen tot een gemakkelijkere onkruidbeheersing.

Aanleg van een vals zaaibed

Starten met een schone lei.

De aanleg van dit zaaibed dient ten minste 14 dagen voor de eigenlijke zaai te gebeuren onder groeizame weersomstandigheden. De kiemende éénjarige onkruiden kunnen dan met de wiedeg uit het vals zaaibed verwijderd worden.

Zaaiklaar leggen van het land

Een effen en goed bezakt zaaibed.

Na het opruimen van de onkruiden dient het veld onmiddellijk gelijk, vast en zaaiklaar gereden te worden. Het bekomen van een effen en goed bezakt perceel is noodzakelijk om op een later tijdstip  de mechanische onkruidbestrijding efficiënt te laten verlopen.

Het zaaien

Iets dieper, iets meer.

Voldoende diep zaaien (minstens 5 à 6 cm) aan een verhoogde zaaidichtheid ( + 10% ) is wenselijk om de eventuele uitval tijdens de verschillende bewerkingen te compenseren.

Wanneer voldoende diep gezaaid wordt biedt de maïs meer weerstand bij het inzetten van de wiedeg.

Onkruidbestrijding in vooropkomst

Snel en agressief.

De onkruidbestrijding in vooropkomst is zeer belangrijk omdat dit het laatste moment is waarbij vrij agressief ( = met stekende wiedegtanden ) volvelds de onkruiden kunnen worden bestreden.

Het is aangeraden gedurende de periode na de zaai zeer alert te zijn en bijna dagelijks het kiemingsstadium van maïs en onkruid op te volgen, zeker in perioden met zeer hoge temperaturen. Er moet zeker op gelet worden dat de tanden van de wiedeg het groeipuntje van het maïskiempje in de bodem niet kunnen beschadigen.

De weersomstandigheden tijdens de eerste dagen na het zaaien zijn cruciaal voor een vooropkomstbehandeling.

Op de velden waar het onkruid in vooropkomst werd bestreden, blijkt dat deze behandeling zwaar doorweegt in het uiteindelijke resultaat.

Onkruidbestrijding in na-opkomst

Tijd maken…

Tussen de kieming en het 3-4 bladstadium kan de wiedeg niet ingezet worden omwille van de grote kans op blijvende schade.

Vanaf het zevende bladstadium kan enkel nog de schoffelmachine ingezet worden. Een nauwkeurige afstelling is noodzakelijk om beschadigingen in de rij te voorkomen.

De schoffelmachine kan bovendien uitgebouwd worden met aanaarders of een vingereg om een doeltreffende behandeling in de rij mogelijk te maken. De vingereg werkt doeltreffend wanneer de onkruiden niet te groot zijn. ( 4-bladstadium ).

Ook bij het aanaarden geldt dat de onkruiden in de rij volledig bedekt dienen te worden omdat anders een doeltreffende bestrijding achterwege blijft.

Invloed van de bodemtextuur en –structuur   

Uit de resultaten van de demovelden komt duidelijk naar voor dat de textuur en de structuur van de bodem belangrijke elementen zijn voor een gepaste onkruidbestrijdingsstrategie.

Op zandgronden is deze wijze van onkruid-bestrijding zeker haalbaar vermits de zandbodem zich goed leent om vaker een behandeling uit te voeren.

Op zwaardere gronden is de mechanische onkruidbestrijding moeilijker realiseerbaar omdat enerzijds de grond moeilijker te berijden is (oppassen voor structuurschade) en anderzijds deze grond meer “kluiterig“ is. Het voordeel is evenwel dat de onkruiddruk op deze gronden vaak geringer is dan op lichtere gronden.

Combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding

Aanvullende rijbespuiting

De bestrijding van de onkruiden in de rij kan gebeuren door middelen van rijbespuiting.

De rijenspuit kan opgebouwd worden op de schoffelmachine, zodat schoffelen en bespuiten in één werkgang kan gebeuren.

Aanvullende volveldse bespuiting

Een milieuvriendelijkere "chemische" onkruidbestrijding is eveneens mogelijk volvelds. Men gebruikt de wiedeg in vooropkomst en na-opkomst om vervolgens rekening houdende met het ontwikkelingsstadium en de onkruidsoort deze te bestrijden wanneer ze zeer klein zijn aan een gereduceerde dosis. Wanneer de onkruiden voldoende klein zijn ( kiemplantje met 2 echte blaadjes ) is volgens Nederlands onderzoek slechts een kwart van de normale dosis volvelds nodig in maïs. De toepassing gebeurt het best bij derde à vierde bladstadium van de maïs.

Veel succes met het toepassen van deze milieuvriendelijke techniek!