Oproep 2016

De oproep voor de operationele groepen was rond het thema Instandhoudingsdoelstelling/Programmatische Aanpak Stikstof (IHD/PAS) of rond een thema naar keuze.

In totaal werden binnen het beschikbare budget vijf operationele groepen geselecteerd.

Operationele groepen oproep 2016 – thema IHD/PAS

Haalbaarheid van het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans op een melkveebedrijf met het oog op het reduceren van ammoniakemissies

Korte Samenvatting
In deze operationele groep wordt nagegaan op welke manier een bedrijfsstikstofbalans kan ontwikkeld worden voor de Vlaamse rundveebedrijven en op welke manier dergelijke balans kan bijdragen tot een reductie van ammoniakemissie binnen de rundveehouderij.  

Voor veel bedrijven in Vlaanderen betekenen de instandhoudingsdoelstellingen dat ze een groot deel van de ammoniakuitstoot moeten terugdringen. Om deze reductie door te voeren kunnen ze kiezen uit de maatregelen die op de PAS-lijst staan en dus erkend werden. De implementatie van deze maatregelen is echter vaak duur en levert de landbouwer geen bijkomende voordelen of inkomsten. Door runderen gerichter eiwitten te voederen zouden zowel voederkosten als ammoniakemissies gereduceerd kunnen worden. Om dit op een correcte manier te kunnen bekijken, is inzicht nodig in de stikstofbalans van een bedrijf.

In Vlaanderen is er op dit moment veel kennis over de stikstofbenutting op bedrijfsniveau, maar die kennis is versnipperd. De bedoeling is dat alle waardevolle kennis hierover gebundeld wordt. De operationele groep doet dit door met verschillende stakeholders rond de tafel te gaan zitten. Innovatiesteunpunt, Boerenbond, Inagro, AVEVE, ILVO, Hooibeekhoeve en drie landbouwbedrijven hebben zich geëngageerd om mee te werken aan de operationele groep. Deze  groep zal resulteren in een rapport waarin wordt aangegeven welke parameters moeten meegenomen worden bij het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans. Een ander rapport zal aanhalen welke informatie zo'n balans geeft over een bedrijf en wat de landbouwer daarmee kan doen.

Duurtijd en partners
1/09/2016 – 31/08/2018

 • Innovatiesteunpunt
 • Inagro
 • ILVO
 • Hooibeekhoeve
 • Boerenbond
 • Peeters lv
 • Oostvogels Cis
 • LV Den Hamer
 • AVEVE

Meer info
Innovatiesteunpunt vzw | hanne.leirs@innovatiesteunpunt.be

www.innovatiesteunpunt.be

Operationele groepen oproep 2016 – thema naar keuze

GREEN-AIR: Uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht

Korte samenvatting
De operationele groep heeft als doel om alle actoren die betrokken zijn bij het effect van groen op de luchtkwaliteit (zowel binnen als buiten) bij elkaar te brengen en bruggen te slaan tussen de verschillende sectoren.

In dit project worden gegevens verzameld over de extra functies die aan planten kunnen toegeschreven worden zoals luchtzuiverend, therapeutisch, klimaatregelend. Via interactieve sessies, een studiedag en een praktijkgerichte brochure worden deze gegevens overgebracht naar de sector in de brede zin. Hierdoor kan de Vlaamse sierteler zijn teelten afstemmen op een actuele maatschappelijk behoefte, namelijk deze van een bevordering van het binnen- en buitenklimaat. Door deze kennis kan de sector zich bijkomend anders op de markt positioneren (zowel lokaal als internationaal) en verwachten we ook een toenemende diversificatie en productie.
Ook de groenvoorzieningssector heeft een directe baat bij de projectresultaten. Zij zijn vragende partij om te weten hoe een aanplant in een stedelijke omgeving het meest optimaal kan gebeuren en met welke factoren er rekening gehouden moet worden. Ook toeleveringsbedrijven van groen voor gebouwen en constructeurs van verticaal groen of groendaken bekomen objectieve informatie over de luchtzuiverende werking van hun product. Daarnaast kunnen milieudiensten en private en openbare aanbestedingen het integreren van groene elementen op een wetenschappelijke manier staven.

Duurtijd en partners
1/10/16 – 30/09/18        

 • Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • PCS
 • HoGent
 • ILVO
 • UA
 • VMM
 • Vereniging voor openbaar groen
 • Algemeen verbond van de Belgische siertelers
 • Vlaams milieuplan sierteelt
 • Aquarella
 • Van Hulle B & C
 • Dirk Mermans
 • Boplant
 • Groen TAC

Meer info
Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen | mariechristine.vanlabeke@ugent.be

www.ugent.be/bw

Controlled Traffic Farming

Korte samenvatting
De operationele groep wil een concept voor controlled traffic farming ontwikkelen als smartfarming-strategie op maat van de bedrijven en op maat van de biologische en gangbare land- en tuinbouw.

Vaste rijpaden voorkomen structuurbederf en compactie van de bodem in het teeltbed tussen de rijpaden. Dit creëert optimale groeicondities voor het bodemleven en plantwortels en zorgt voor een betere infiltratie- en waterbergingscapaciteit. CTF heeft ook voordelen bij mechanische onkruidbestrijding: het veld is eerder betreedbaar en het teeltbed is meer uniform. Hoewel deze voordelen gunstig zijn voor de biologische landbouw, belemmeren bepaalde 'lock-ins' een eenvoudige implementatie op boerderijniveau. In het bijzonder wordt de vraag gesteld naar de toepasbaarheid voor middelgrote bedrijven. Dit project zal landbouwers helpen CTF op hun boerderij te implementeren.

Drie middelgrote biologische boerderijen en een conventionele landbouwer zullen als case dienen voor de implementatie van CTF op hun bedrijf waarbij voor elk geval een SWOT-analyse en een CTF-implementatieplan op bedrijfsniveau wordt gemaakt. Om dit te ondersteunen zal met deze landbouwers zowel de huidige kennis in de literatuur als de bestaande praktijkvoorbeelden onderzocht worden. Een bezoek in het buitenland  aan landbouwers met CTF is eveneens voorzien. De ervaringen van deze vier cases en de huidige kennis zullen samengevat worden in een verslag dat andere landbouwers moet inspireren en dat verspreid wordt via een demonstratiemoment, een aantal netwerkmomenten en publicaties in de geschreven of digitale landbouwpers.

Duurtijd en partners
1/11/16 – 28/02/18

 • Inagro
 • ILVO
 • UGent
 • Van Den Borne Aardappelen
 • Thierry Beaucarne
 • Frank Schelfhout
 • Antoon en Jakob Devreese
 • Hilaire Van Der Haegen nv
 • Agri Lemahieu

Meer info
Inagro vzw | Lieven.delanote@inagro.be en karel.dewaele@inagro.be

www.inagro.be

SOCROSense (soil and crop sensing technologies)

Korte samenvatting
De operationele groep wil ondersteuning bieden aan het gebruik en de implementatie van bodem- en gewassensoren. Voorts wordt ook gekeken naar de toekomstperspectieven van gps-technologie gekoppeld aan tal van sensoren.

Enkele jaren geleden investeerden de eerste bedrijven in een trekker en machinesturing op gps-signaal. Rijden op de zogenaamde AB-lijnen waarbij de trekker, al dan niet in combinatie met de machine, nauwkeurigheden kan halen van max. 2cm - maar vaak veel nauwkeuriger werken - is op zich niet nieuw meer. De volgende innoverende stap is het koppelen van metingen aan specifieke locaties op een perceel. De mogelijkheden zijn immens, sommige zijn klaar voor de eerste introductie in de praktijk, voor andere is het misschien nog even wachten. Voorbeelden zijn diverse taakkaarten die gemaakt worden op basis van metingen waaraan bemestingen of bespuitingen kunnen afgestemd worden. De detectie van ziektebeelden in gewassen is misschien voor overmorgen.

Deze operationele groep wil deze innovatie tot bij de land- en tuinbouwers brengen. Vernieuwende  technieken worden zowel in  België als in de ons omringende landen opgezocht. Nieuw is ook dat resultaten niet alleen naar het eigen doelpubliek verspreid worden, maar dat ze ook in een Europese context gedissemineerd zullen worden op het EIP Agri-platform. Bedoeling is om op langere termijn te komen tot meer samenwerking met andere relevante Europese partners.
Een tweede pijler rond innovatie is om na te denken op welke teelttechnische aspecten van een bedrijf de gegevens van gps-sensoren tot een beter bedrijfsmanagement kunnen leiden. Een brainstorm binnen de expertgroep moet hier frisse ideeën opleveren. Wat mogelijk is, kan binnen het project in de praktijk gebracht worden.

Duurtijd en partners
01/12/16 – 30/11/18

 • Proefstation voor de Groenteteelt vzw
 • Hooibeekhoeve
 • ILVO
 • KU Leuven
 • Agrometius bvba
 • Hillaire van der Haeghe NV
 • Groentenhof
 • Boomkwekerij De Bruyn
 • Denys Carrots
 • Carolus Trees – Pieter Lemmens
 • Hof Ten Bosch
 • DCM De Ceuster
 • Loonbedrijf Aernouts
 • Loonbedrijf Paulussen

Meer info
Proefstation voor de Groenteteelt vzw | Emailjoris.de.nies@proefstation.be

www.proefstation.be