Procedure en formulieren

Sinds 1 januari 2014 moeten land- of tuinbouwers die subsidie willen ontvangen in het kader van zorgboerderij-activiteiten, de aanwezigheden van de zorgvrager(s) en de zorgboerderijovereenkomsten indienen via het e-loket Landbouw en Visserij. Hiervoor is het noodzakelijk dat voorzieningen en CLB’s zich registreren bij het Departement Landbouw en Visserij aan de hand van volgend formulier: registratie van een voorziening.

Land- en of tuinbouwers die zich willen laten registreren als zorgboerderij moeten een ‘aanvraag aanmelding zorgboerderij via het e-loket indienen. Land- of tuinbouwers die reeds lopende zorgboerderijovereenkomsten hebben, die werden afgesloten voor 2014, moeten op het e-loket geen ‘aanvraag aanmelding zorgboerderij’ meer indienen.

Ook de zorgboerderijovereenkomst die wordt afgesloten tussen de zorgboer en de voorziening moet via het e-loket worden ingediend. Hiervoor dient men een ‘aanvraag overeenkomst zorgboerderij’ in te dienen. Alleen een land- of tuinbouwer kan de zorgboerderijovereenkomst op het e-loket opstarten. Nadien kan de overeenkomst verder worden aangevuld door de geselecteerde voorziening. Tenslotte moeten zowel de land- of tuinbouwer als de voorziening de overeenkomst via het e-loket indienen.

Aangezien de leerling niet verzekerd is via het CLB (dat de zorgboerderij-overeenkomst tekent) maar wel via de school, wordt aangeraden om een addendum zorgboerderij-overeenkomst op te stellen.  Een voorbeeld van een addendum zorgboerderij-overeenkomst: addendum onderwijs zorgboerderijovereenkomst

De land- of tuinbouwer en de voorziening kunnen de aanwezigheden van de zorgvrager(s) via het e-loket bijhouden. Hiervoor dient ofwel de land- of tuinbouwer ofwel de voorziening een ‘aanvraag aanwezigheden zorgboerderij – kwartaal X – jaar Y’ aan te maken. De aanwezigheden moeten gedurende een kwartaal worden bijgehouden, en kunnen pas na afloop van het kwartaal of na afloop van de overeenkomst via het e-loket worden ingediend. Ook hier moeten zowel de land- of tuinbouwer als de voorziening de aanwezigheden elektronisch ondertekenen. Aanwezigheden kunnen pas aangemeld worden vanaf de dag dat de een overeenkomst door beide partijen is ondertekend en op het e-loket is ingediend.

Enkel opvang overdag komt in aanmerking voor subsidie. Een dag is een periode van minstens 6 uur overdag. Een halve dag is een periode van minstens 3 uur overdag.

De subsidie zorgboerderijen is een Vlaamse steunmaatregel waarop het verdrag over de-minimissteun van toepassing is. Concreet betekent dit dat er geen Europese cofinanciering is voor deze maatregelen en bijgevolg valt deze onder de horizontale staatsteun. Alle steun die de land- of tuinbouwer onder dit regime heeft ontvangen in een periode van drie jaar mag nooit hoger zijn dan 200.000 euro. In de praktijk zal dit zelden het geval zijn, omdat de meeste steun voor landbouwbedrijven niet tot dit regime van staatsteun behoort. De landbouwer zal bij elke betalingsaanvraag moeten verklaren dat hij met het ontvangen van de subsidie voor zorgboerderijen niet meer dan 200.000 euro heeft ontvangen in de laatste drie jaar.

De stopzetting van een zorgboerderijovereenkomst kan via het e-loket doorgegeven worden.