Liquiditeitsbescherming voor varkenshouders

Maatregel kort samengevat

Liquiditeitsbescherming voor varkenshouders kort samengevat
Doel van de maatregel Bijdragen tot het verzekeren van de continuïteit van de varkensbedrijven
Doelgroep De professionele varkenshouders
Voorwaarden
 1. U bent professionele varkenshouder
   
 2. Meer dan 40.000 euro van uw brutobedrijfsresultaat is afkomstig van de varkenshouderij
   
 3. U bent jonger dan 41 jaar en hebt een varkensbedrijf overgenomen in de periode van 1/1/2005 tot en met 31 oktober 2021
  of
  U hebt een varkensbedrijf overgenomen in de periode van 1/11/2016 tot en met 31 oktober 2021
  en/of
  Op uw bedrijf werd geïnvesteerd in een duurzaam stalconcept* in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 oktober 2021 voor een netto investeringsbedrag van minimaal 20.000 euro.
   
 4. Uw landbouwbedrijf is geen onderneming in moeilijkheden (conform de definitie, vermeld in de Communautaire Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2014/C 249/01)).
   
 5. U dient ten laatste op 29/11/2021 een aanvraag in via het e-loket.
Steunomvang

De steunomvang bedraagt voor een overname (maximaal) 7.500 euro.

De steunomvang voor duurzame investeringen hangt af van de hoogte van de investeringen:

 • Voor investeringen vanaf 100.000 euro (nettobedrag) bedraagt de steun maximaal 5000 euro
 • Voor investeringen van minder dan 100.000 euro maar meer dan 20.000 euro (nettobedrag) bedraagt de steun maximaal 2500 euro

De netto-investering is het investeringsbedrag verminderd met de toegekende VLIF-investeringssteun.

Steunaanvraag

U dient de steunaanvraag in via het e-loket ten laatste op 29/11/2021.

Indien u VLIF-steun ontving voor de overname en/of de investering, vermeldt u hier het VLIF-dossiernummer.

Indien u geen VLIF-steun ontving, voegt u volgende bewijzen toe aan de aanvraag:

 • overname: minimaal een overnamecontract en betaalbewijzen
 • investering: minimaal facturen, betaalbewijzen en een AEA-attest of een certificaat voor de biologische productiemethode

In alle gevallen vult u een deminimis-verklaring, die u oplaadt bij de aanvraag.

 * duurzaam stalconcept: een biologische stal of een duurzame investering in volgende onderdelen in een stal: regenwateropslag, isolatie, energiezuinige ventilatiesystemen, brijvoerderinstallatie, maalinstallatie, menginstallatie, opslag spuiwateren en stalsystemen opgenomen in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van een liquiditeitsbeschermingaan varkenshouders dd 19 november 2021

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen mag u mailen naar ondernemen@lv.vlaanderen.be.

Voor meer technische en praktische informatie over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht op de infolijn: 02 552 73 20.