Overbruggingskredieten Afrikaanse varkenspestcrisis

Waarborg voor overbruggingskredieten voor varkensbedrijven getroffen door de Afrikaanse varkenspestcrisis

Op deze pagina:

Maatregel kort samengevat

VLIF waarborg voor overbruggingskrediet

Doel  van de maatregel

De varkenshouders die economische schade leiden door de Afrikaanse Varkenspestcrisis met VLIF-waarborg gemakkelijker toegang geven tot kredieten voor werkingsmiddelen of herfinancieringskredieten.

Doelgroep

Landbouwbedrijven met minstens 50% omzet uit de bedrijfstak varkenshouderij

Voorwaarden

 1. u hebt lopende VLIF-steundossiers of u voldoet aan de algemene voorwaarden om die steun te kunnen genieten;
 2. u exploiteert een landbouwbedrijf met minstens 50% omzet uit de bedrijfstak varkenshouderij;
 3. uw landbouwbedrijf is geen onderneming in moeilijkheden;
 4. u toont aan welke gevolgen de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest heeft voor uw bedrijfsvoering;
 5. u wilt het bedrijf, minstens voor de looptijd van de waarborg, verder exploiteren;
 6. u hebt de de-minimisverklaring ondertekend;
 7. er werd met de tussenkomst van een erkende kredietinstelling  een financiële analyse van uw bedrijf bezorgd.

Gebruik van het krediet

Krediet voor de financiering van werkingsmiddelen of herfinancieringskrediet

Kredietmodaliteiten

Het brutosubsidie-equivalent van de waarborg bedraagt per bedrijf maximaal 15.000 euro per jaar gedurende de volledige looptijd van het krediet.

Maximale looptijd van zeven jaar.

Steunomvang

Maximaal 80% van het aanvaarde kredietbedrag gedurende maximaal drie jaar.

Hoe steun aanvragen

Via het e-loket met tussenkomst van een erkende kredietinstelling.

Doel van de maatregel

De maatregel wil varkenshouders die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben door de crisis van de Afrikaanse varkenspest gemakkelijker toegang geven tot een overbruggingskrediet, om zo de continuïteit van het bedrijf mee te helpen verzekeren.

Voorwaarden

Er moet aan alle volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

 1. u hebt lopende VLIF-steundossiers of voldoet aan de algemene voorwaarden om die steun te kunnen genieten;
 2. u exploiteert een landbouwbedrijf met minstens 50% omzet uit de bedrijfstak varkenshouderij;
 3. uw landbouwbedrijf is geen onderneming in moeilijkheden conform de definitie vermeld in de Communautaire Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2014/C 249/01);
 4. u toont aan welke gevolgen de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor uw bedrijfsvoering heeft;
 5. u  hebt de intentie het bedrijf verder te exploiteren, minstens voor de looptijd van de waarborg;
 6. u hebt de de-minimisverklaring ondertekend;
 7. er werd een financiële analyse van uw bedrijf aan de administratie bezorgd met de tussenkomst van een erkende kredietinstelling.

De financiële analyse omvat:

 1. een overzicht van het vermoedelijk tijdelijk liquiditeitstekort op het landbouwbedrijf;

 2. de vermogenstoestand van de aanvrager, waarbij een overzicht wordt gegeven van de waarde van de roerende en onroerende goederen op het bedrijf en de lopende schulden;

 3. alle kredietlasten en de draagbaarheid van de kredietlasten, waarbij aangetoond wordt dat de aanvrager gedurende de looptijd van de gevraagde waarborgperiode in staat is om de bestaande en de nieuwe kredietlasten terug te betalen;

 4. de berekening van de jaarlijkse operationele kosten. De berekening kan gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische boekhouding, een vennootschapsboekhouding of op een interne berekening op basis van de eigen gegevens over de sector en het bedrijf;

 5. de waarborgpositie van de aanvrager.

Gebruik van het krediet

Het overbruggingskrediet is een krediet voor operationele kosten of een krediet voor herfinanciering van gemaakte investeringen.

Kredietmodaliteiten

Het brutobedrag (brutosubsidie-equivalent) van de waarborg bedraagt per bedrijf maximaal 15.000 euro per jaar, en dat gedurende de volledige looptijd van het krediet.

Het brutosubsidie-equivalent wordt berekend met de formule in de regelgeving (artikel 5).

De maximale looptijd van het krediet bedraagt zeven jaar.

Mogelijke waarborg

De VLIF-waarborg bedraagt maximaal 80% van het aanvaarde kredietbedrag gedurende maximaal drie jaar. De waarborg wordt maandelijks evenredig afgebouwd.

Nadat de waarborg toegekend is, zal aan de kredietinstelling namens de begunstigde een waarborg­bijdrage gevraagd worden. De bijdrage is een vergoeding die decretaal bepaald is voor alle Vlaamse regelgevingen betreffende waarborgregelingen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de formule in de regelgeving (artikel 7).

Uitwinnen van de waarborg

Als een gewaarborgd krediet werd opgezegd, bijvoorbeeld omdat het niet meer werd afgelost,  heeft de erkende kredietinstelling een termijn van drie maand om zich te beroepen op de VLIF-waarborg.

Bij de procedure om de verstrekte financiële middelen te recupereren (uitwinning) komt het overbruggingskrediet in de rangorde na vroeger toegestane kredieten. De opbrengsten worden dus pas in laatste instantie gebruikt om het overbruggingskrediet te betalen.

Na de uitwinningsprocedure en de afhandeling met de erkende kredietinstelling, wordt de uitbetaalde waarborg teruggevorderd bij de begunstigde, tenzij die wettelijk beschermd is. Een voorbeeld van een wettelijke bescherming is een verklaring van verschoonbaarheid of kwijtschelding.

Hoe steun aanvragen

U dient de steunaanvraag in via het e-loket (via de tegel Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, aanvraag tijdelijke waarborg). U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 mei 2019.

De aanvraag gebeurt met tussenkomst van een erkende kredietinstelling. Dit betekent dat de aanvraag minimaal een document of een verklaring bevat die opgesteld is door een erkende kredietinstelling. De verklaring of het document toont aan dat er een kredietaanvraag loopt en vermeldt gegevens over het gevraagde krediet (bedrag, looptijd, periodiciteit, rentevoet).

Regelgeving

Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan varkensbedrijven die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest (externe website, nieuw venster)

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 70 
e-mail: VLIF-aanvragen@lv.vlaanderen.be met in cc: bart.vanderstraeten@lv.vlaanderen.be