Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2020

Indienen tot en met 29 oktober 2020

Op deze pagina:

Oproep 2020 

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van investeringsprojecten in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten.

Verwerkers die activiteiten uitvoeren gelinkt aan bepaalde Nacebel-codes, groepen van landbouwers en een combinatie van deze begunstigden kunnen tot en met 29 oktober 2020 een steunaanvraag indienen.

De steun bedraagt 30% van de subsidiabele projectkosten en is beperkt tot maximum 300.000 euro per aanvraag en per begunstigde. Dit komt overeen met een maximale subsidiabele investeringskost van 1 mio euro per project. De minimale subsidiabele investeringskost bedraagt 50.000 euro.

De steun bestaat uit een kapitaalpremie. Deze wordt in één schijf uitbetaald na de indiening van de aanvraag tot uitbetaling.

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2020 bedraagt 4 miljoen euro. De investeringsfocus ligt op ‘circulaire economie’ en op ‘de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’. Hiervoor  wordt telkens 1.000.000 euro voorbehouden, voor zover voldoende projecten de minimumscore behalen. Het resterende budget is beschikbaar voor projecten met een investeringsfocus naar keuze van de aanvrager.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee en een half jaar vanaf de kennisgeving van de selectie.

Steunaanvraag indienen

U kunt tot en met 29 oktober 2020 via het e-loket voor Landbouw en Visserij een steunaanvraag indienen. De datum van indiening binnen deze periode speelt geen enkele rol bij de selectie.

De belangrijkste informatie moet u in het aanvraagformulier vermelden. U moet dit als PDF-bestand opladen op het e-loket. Het formulier moet aangevuld worden met offertes. De gegevens die u aanlevert via het aanvraagformulier en de bijhorende offertes zijn de enige basis voor de toekenning van de punten op de verschillende selectiecriteria.

De beoordelingen zullen plaatsvinden in de maand november 2020. 

LET OP: voordat u een aanvraag kunt indienen via het e-loket moet u geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij. Hiervoor stuurt u tijdig een mail met ingevuld identificatieformulier naar VLIF-aanvragen@lv.vlaanderen.be met in CC: marleen.mertens@lv.vlaanderen.be

U krijgt enkele dagen na ontvangst van het formulier toegang tot het e-loket.

Meer informatie vindt u op VLIF steunaanvraag indienen via het e-loket.

Details van de maatregel  

Doel van de maatregel

Steunen van investeringen in de verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten en investeringen in de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van landbouwproducten om de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten te verhogen.

De betoelaagde projecten moeten een directe en positieve impact hebben voor de land- en tuinbouwers. De investeringen in het verwerkings- en vermarktingsproces moeten in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces (eerste transformatie van het primaire landbouwproduct tot een verwerkt product).

Subsidiabele kosten

 1. Constructie of verwerving, inclusief leasing, van onroerende en roerende investeringen zoals gebouwen, installaties, machines en uitrusting.
 2. De ontwikkeling of verwerving van software en sturingsprogramma’s verbonden aan de (on)roerende investering.
 3. De algemene kosten verbonden aan de in punten 1 en 2 vermelde kosten, zoals studie- en begeleidingskosten.

Enkel die kosten zijn subsidiabel die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van de maatregel, namelijk:

 • de kwaliteit, de voedselveiligheid of de toegevoegde waarde van landbouwproducten verhogen, en die in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces.

OF

 • afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van de landbouwproducten te beperken of te revaloriseren.

Tweedehands materiaal is niet subsidiabel.

Doelgroep

Er zijn drie begunstigden van de maatregel: verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL- codes, groepen van landbouwers en een combinatie van deze begunstigden.

1. Definitie van ‘verwerkers’

 • Een natuurlijke persoon (eenmanszaak, maatschap) of een rechtspersoon,
 • met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest,
 • die voor professionele doeleinden landbouwproducten (definitie, zie verder) verwerkt en afzet én waarvan de hoofdactiviteit een van de volgende NACE-BEL-codes 2008 betreft:
  • 10.110: verwerking en conservering van vlees, met uitzondering van vlees van gevogelte;
  • 10.120: verwerking en conservering van gevogelte;
  • 10.130: vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte;
  • 10.311 en 10.312: verwerking en conservering van aardappelen en productie van diepgevroren aardappelbereidingen;
  • 10.320, 10.391, 10.392 en 10.393: vervaardiging van groente- en fruitsappen, verwerking en conservering van groenten en productie van diepgevroren groenten;
  • 10.510: zuivelfabrieken en kaasmakerijen;
  • 13.100: bewerken en spinnen van textielvezels, beperkt tot activiteiten, uitgevoerd door vlassers.

2. Definitie van een ‘groep van landbouwers’

 • Een rechtspersoon,
 • met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest,
 • en met als hoofdactiviteit één van de volgende activiteiten (aan te tonen op basis van de NACE-BEL-codes in het aanvraagformulier):
  • de kweek, opkweek of teelt van landbouwproducten of de respectieve ontwikkeling en verbetering daarvan
  • de verwerking of afzet van die landbouwproducten of van landbouwproducten die voor minstens 50% afkomstig zijn van de vennoten die landbouwer zijn, of de respectieve ontwikkeling en verbetering van die verwerking of afzet. Minstens de helft van de vennoten is landbouwer (zie definitie) en meer dan de helft van het stemrecht is in hun handen (dit laatste moet éénduidig blijken uit de oprichtingsacte op het moment van de aanvraag van de subsidie).

3. Definitie van een groep bestaande uit één of meer verwerkers (die allen voldoen aan de voorwaarden van begunstigde ‘verwerker’) en bestaande uit één groep of meerdere groepen van landbouwers (die allen voldoen aan de voorwaarden van de begunstigde ‘groep van landbouwers’):

 • Een rechtspersoon,
 • met maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest,
 • waarvan minstens de helft van de vennoten landbouwer of verwerker is en die meer dan de helft van het stemrecht in handen hebben (dit laatste moet éénduidig blijken uit de statuten van de coöperatie).
Ter info / duiding

Een landbouwer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, met als hoofdactiviteit het kweken, opkweken, produceren of telen van landbouwproducten voor professionele doeleinden (definitie zie verder) (dit moet blijken uit de NACE-BEL codes op moment van aanvraag). De maatschappelijke zetel of exploitatiezetel moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

Landbouwproducten zijn de producten, die worden vermeld in de bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, exclusief de visserijproducten. 
Bijlage 1: landbouwproducten

Producten die, volgens de voormelde bijlage I, geen landbouwproducten zijn
Bijlage 1: niet-landbouwproducten

U mag subsidiabele investeringen, die effectief gebruikt worden voor het verwerken en afzetten van voormelde landouwproducten, en de investeringen die effectief gebruikt worden voor revalorisatie en beperken van afval, reststromen of restfracties ervan, ook gebruiken voor de verwerking of afzet van de producten opgenomen in de hierboven vermelde tabel. Het wordt ook toegestaan dat afval, reststromen en restfracties van deze producten afkomstig zijn.

Selectieprocedure 

Na het afsluiten van de indienperiode worden alle aangemelde dossiers beoordeeld door een beoordelingscollege bestaande uit experten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Dit beoordelingscollege kent scores toe aan elk ingediende steunaanvraag/project op basis van de volgende selectiecriteria. De selectiecriteria zijn de mate:

 1. waarin de investeringen een meerwaarde betekenen voor de landbouwsector;
 2. van duurzaamheid van de investering;
 3. waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.

De projecten worden gerangschikt van hoog naar laag op basis van de totaalscore. Dit is de optelsom van de verschillende deelscores op de verschillende selectiecriteria. Er wordt gewerkt met een minimumscore.

Voorwaarden

Tenzij anders vermeld moet u aan alle voorwaarden voldoen op het moment van het voorleggen van de eindfacturen. Enkel facturen met factuurdatum binnen de twee en een half na kennisgeving van de selectie zijn subsidiabel.

1. U houdt een projectboekhouding bij

Deze projectboekhouding wordt op het e-loket opgeladen bij de betalingsaanvraag.

2. U bent in overeenstemming met de wettelijke administratie voor het project

Hier wordt minimaal onder verstaan dat u beschikt over:

 1. een omgevingsvergunning die de uitoefening van alle bestaande en nieuw geplande bedrijfsactiviteiten toelaat
 2. de attesten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

3. U mag pas starten met de investeringen na kennisgeving van de selectie

Alleen investeringen die gestart zijn nà de bekendmaking van de selectie van de indienperiode komen in aanmerking voor een subsidie (datum selectiebrief). Pas nadat u werd meegedeeld dat de ingediende investering(en) in aanmerking komt/komen voor subsidie mag u contractuele verbintenissen aangaan om de investering uit te voeren. Die verbintenis blijkt uit een ondertekende overeenkomst, het ondertekenen van een offerte, een verkoopovereenkomst of gelijksoortige documenten.

Voorbereidende handelingen zoals de aankoop van grond, de aanvraag van een omgevingsgunning, de aanvraag van advies, de uitvoering van haalbaarheidsstudies of een prijsofferte worden niet aanzien als het opstarten van de investering.

U hebt twee en een half jaar de tijd om uw project te realiseren (data facturen ten laatste 2,5 jaar na datum selectiebrief).

4. De geselecteerde subsidiabele investeringskosten bedragen minimaal €50.000

Het project komt alleen in aanmerking indien de onroerende en roerende investeringen en de software en sturingsprogramma’s die hiermee verbonden zijn minimaal 50.000 euro bedragen.

5. U dient de betalingsaanvraag met facturen, projectboekhouding en eindrapport

De betalingsaanvraag wordt ingediend via het e-loket binnen de drie jaar na de datum van selectie. 

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan investeringen in de agrovoedingssector is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering en in het ministerieel besluit.

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 32 | VLIF-aanvragen@lv.vlaanderen.be met in cc: marleen.mertens@lv.vlaanderen.be