Algemene regels en minimuminstandhoudingsreferentiegrootten recreatieve zeevisserij

Wat zijn de regels voor de recreatieve zeevisserij?

Bij de recreatieve zeevisserij moeten volgende algemene bepalingen gerespecteerd worden om de instandhouding van de visbestanden te verzekeren:

  • minimuminstandhoudingsreferentiegrootten (aanvoerlengte van vis);
  • algemene Europese technische bepalingen (maaswijdte e.d.);
  • verbod op commercialisering van de vangsten;
  • verbod tot nachtelijke visserij op zee;
  • verbod op gebruik van passief tuig (warrelnetten, warnetten, schakels, geankerde kieuwnetten en drijfnetten) beneden de laagwaterlijn.

De minimuminstandhoudingsreferentiegrootte van vis wordt Europees bepaald. Nationaal werden bijkomende strengere tijdelijke beperkingen opgenomen. Voor een uitgebreider overzicht met verwijzing naar de nationale wetgeving, zie de lijst van de minimuminstandhoudingsreferentiegrootten.

Minimuminstandhoudingsreferentiegroottenrecreatieve zeevisserij
Vissoort Minimuminstandhoudingsreferentiegrootten
bot 25 cm
griet 32 cm
kabeljauw 35 cm
makreel 30 cm
poon 20 cm
schar 23 cm
schol 27 cm
tarbot 32 cm
tong 25 cm
tongschar 25 cm
wijting 27 cm
zeebaars 42 cm

De voor de sportvisser belangrijkste soorten waarvoor Europese beperkingen gelden, zijn: tong, wijting, makreel en zeebaars.