EFMZV: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (vanaf 2016)

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), verleent steun in toepassing van Verordening Nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014. Meer detail is terug te vonden in verschillende toepassingsverordeningen zoals verordeningen (EU) Nr. (nog toe te voegen). In dit kader werd het Operationeel Programma voor de Belgische visserij- en aquacultuursector 2014-2020 "Vooruitziend en voortvarend" op 2/12/2015 door de Europese Commissie goedgekeurd.

De steun van het EFMZV heeft betrekking op kapitaalpremies voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector, in het bijzonder gericht op duurzaamheid, die worden toegekend zowel voor de productie (rederijen en aquacultuurbedrijven), de commercialisatie (verwerking), uitrusting  in veilingen als voor de generieke promotie. In de periode 2014-2020 kunnen ook subsidies worden toegekend voor eerste installatie van jonge vissers als reder. Ook allerlei andere ondersteunende projecten die collectief uitgevoerd worden (bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s) komen binnen dit programma voor steun in aanmerking. De EFMZV steun loopt parallel met de FIVA-steun die hiertoe een voorwaarde uitmaakt.

De FIVA steun wordt toegekend op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen en van het Ministerieel Besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen. (nog toe te voegen)

De kapitaalpremie wordt toegekend op basis van de in aanmerking komende uitgaven of investeringsbedragen. Na factuurcontrole wordt de steun in functie van de uitgevoerde investeringen en acties in één of meerdere schijven aan de begunstigden uitbetaald .

De aanvaardbare uitgaven zijn terug te vinden in het document Aanvaardingscriteria.

De criteria op basis van dewelke de projecten die voor steun in aanmerking komen, worden geselecteerd zijn terug te vinden in het document Selectiecriteria.

De maximale steunpercentages en steunbedragen, goedgekeurd door het monitoringcomité van 28 oktober 2016, zijn terug te vinden in het document Maxima (nieuw document).

De krijtlijnen van de steunregeling zijn terug te vinden in de brochure 'Vlaanderen en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV): Vooruitziend en voortvarend'.

Jaarrapport EFMZV:

Contactgegevens

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Visserijfonds (EVF)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40
e-mail: guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be