FIVA: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector

Het FIVA is het financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector dat, net zoals het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) dat doet voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen, start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten wil voorzien.  Daarnaast voorziet FIVA ook steun voor verwante activiteiten zoals veilingen, verwerking en commercialisatie. 

Algemene voorwaarden voor start- en investeringssteun

De steunregeling is bestemd voor professionele bedrijven gericht op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De Vlaamse overheid verkiest hierbij een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen  boven loutere kapitaalsvennootschappen. 

Voorwaarden gesteld aan de bedrijfsleiders

Een natuurlijke persoon is reder of aquacultuurproducentwanneerwanneer  hij zelf het bedrijf exploiteert. Voor een rechtspersoon betekent dit dat het doel van de onderneming hoofdzakelijk verband houdt met de exploitatie van een visserij- of aquacultuurbedrijf. 

De bedrijfsleider(s) moeten over voldoende beroepsbekwaamheid beschikken.

Bekwaamheidsvereisten bij een eerste verwerving van een vissersvaartuig

  • getuigschrift hoger secundair onderwijs in een afdeling visserij, aangevuld door het door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur uitgereikt brevet van schipper of van motorist of een gelijkwaardig brevet; 
  • minder dan 40 jaar; 
  • ervaring als schipper/ motorist.

Bekwaamheidsbewijzen bij gevestigde bedrijven in de visserijsector

Bij gevestigde bedrijven is het voldoende dat men 5 jaar ervaring heeft als bedrijfsleider in een visserijbedrijf en/of zich gedurende vijf jaar aan boord van een vissersvaartuig op de zeevisserij heeft toegelegd.

Bekwaamheidsvereisten bij eerste installatie in de aquacultuursector

  • diploma van een opleiding op bachelor niveau waar aquacultuur en economie een substantieel deel van uitmaken. Hiervan maakt aquacultuur minstens 6 studiepunten uit; of, Een master in de aquacultuur.  

Bij gevestigde viskweekbedrijven is het voldoende dat men gedurende 5 jaar ervaring heeft als bedrijfsleider in een viskweekbedrijf en/of zich gedurende vijf jaar heeft toegelegd op de aquacultuursector. 

Meer details waaraan een begunstigde reder of aquacultuurproducent dient te voldoen zijn terug te vinden in artikel 1, 3° van het FIVA Besluit van de Vlaamse Regering  en in artikel 2, 4 en 5 van het FIVA Ministerieel Besluit.

Vorm van de steun

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

Contactgegevens

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Visserijfonds (EVF)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40
e-mail: guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be