Meerjarenplan westelijke wateren

Toelichting

Op 19 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EU) 2019/472 aangenomen tot vaststelling van een meerjarenplan voor bestanden die worden gevangen in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren.

Dit meerjarenplan moet er onder andere toe bijdragen dat:

  • de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) worden bereikt. Zo wordt bij het visserijbeheer de voorzorgsbenadering gehanteerd zodat de populaties van de beviste soorten boven een niveau worden gebracht en behouden die de Maximaal Duurzame Opbrengst (MDO) kan opleveren.
  • teruggooi uitbannen door ongewenste vangsten zo veel mogelijk te voorkomen en de aanlandingsverplichting in te voeren in de praktijk;
  • De ecosysteemgerichte benadering op het visserijbeheer wordt toegepast en de negatieve gevolgen van visserijactiviteiten voor het mariene ecosysteem worden tot een minimum beperkt.

Daarnaast worden er streefdoelen voor de visserijsterfte vastgelegd en vrijwaringsmaatregelen gedefinieerd voor het geval de visbestanden zich moeten herstellen. De oogstregels van de bestanden worden vastgelegd op basis van wetenschappelijke gegevens.

Bovendien wordt de Europese Commissie bevoegd technische maatregelen vast te stellen met gedelegeerde handelingen.
Het meerjarenplan wordt ook geëvalueerd: dat gebeurt uiterlijk op 27 maart 2024 en vervolgens om de vijf jaar.