Vistraject

Het project Vistraject omvat de volgende doelstellingen van het nieuwe Convenant voor Duurzame Visserij, de zogenaamde ‘7 wegen naar een duurzame Vlaamse visserij’:

 1. De Vlaamse visserij draagt ertoe bij dat alle commerciële visbestanden zich bevinden binnen veilige grenzen.
  Door een duurzaam beheer van de visbestanden zal er op lange termijn stabiele visvangst mogelijk zijn die vissers met minder inspanning kunnen binnenhalen, waardoor de brandstofuitgaven dalen en koolstofemissies verminderen.
  Bovendien zal een betere vangstsamenstelling met grotere exemplaren kunnen bijdragen tot hogere marktprijzen.

 2. De vissersvloot heeft een minimale impact op het ecosysteem.
  De zoektocht naar duurzame visserijtechnieken die een minimale impact hebben op het milieu en de selectiviteit van de vangsten vergroot, wordt voortgezet. Ook de indirecte negatieve impact op de waterkwaliteit en luchtkwaliteit wordt daarin meegenomen.

 3. Natuur op zee wordt beschermd
  Vissers en natuurbeschermers zorgen samen voor natuurgebieden in zee. Vissers in opleiding leren over de werking van het ecosysteem, Natura 2000 en beschermde diersoorten, zodat er meer begrip ontstaat voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen.

 4. Rederijen zijn economisch rendabel.
  Economisch rendabele rederijen vormen een stevige basis om te investeren in ecologische en sociale doelen. Door de inzet van alternatieve technieken aan boord en aan het vistuig stijgt de rendabiliteit. Informatiecampagnes en certificaten tonen consumenten de weg naar duurzame vis.

 5. Kleinschalige en kustvisserij.
  De lokale kleinschalige en kustvisserij heeft een aparte problematiek die een specifieke aanpak nodig heeft, doordat hun bereik weg van de thuishaven veel beperkter is en ze hun mogelijke visgronden meestal moeten delen met andere activiteiten op zee en/of natuurbescherming.

 6. Een sociaal verantwoorde visserij.
  De vissers zijn tevreden over hun job, hun verloning en werken in veilige werkomstandigheden.

 7. De nieuwe vissers.
  Een job als visser is opnieuw in trek bij jongeren. De nieuwe generatie vissers wordt binnen een brede maritieme opleiding opgeleid tot‘guardians of the sea’ en vaardige ondernemers, zodat zij goed voorbereid aan hun toekomst als visser kunnen starten.