Emissiereductie in kippenstallen

Lees de brochure: Emissiereductie in kippenstallen

Sinds 2004 is het voor alle nieuwe stallen voor leghennen, opfokpoeljen en ouderdieren verplicht een systeem toe te passen dat voorkomt op de 'lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen'. Sinds 2011 geldt de verplichting ook voor vleeskippen en opfokpoeljen van vleeskippenouderdieren1. Deze bij nieuwbouw toegelaten stalsystemen hebben gemeen dat de eraan toegekende emissiefactor beneden een grens blijft die per diercategorie wordt vastgelegd.

Recenter werd in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuur (IHD) de PAS-regelgeving (Programmatische Aanpak Stikstof) uitgewerkt. PAS heeft als doel de ammoniakuitstoot in de nabijheid van de zogenaamde beschermingszones te reduceren. Hierdoor is het belang van de emissiefactor van een ammoniakemissiearm systeem sterk toegenomen. Bovendien zijn daardoor ook maatregelen die in bestaande (zowel niet-ammoniakemissiearme als ammoniakemissiearme) stallen kunnen worden toegepast, interessant geworden. Hetzelfde geldt voor maatregelen die niet voldoende reduceren om op de lijst van de ammoniakemissiearme stalsystemen geplaatst te worden, of maatregelen op het vlak van voeder en/of management. De zogenaamde PAS-maatregelen zijn samengebracht op de PAS-lijst.

Hierna worden de reductieprincipes, de ammoniakemissiearme systemen voor leghennen, de ammoniakemissiearme systemen voor vleeskippen en de PAS-maatregelen besproken. Systemen voor opfok en voor moederdieren worden hier buiten beschouwing gelaten. Ze zijn zeer gelijkaardig aan de systemen voor leghennen (opfok leghennen of vleeskippenouderdieren) of van vleeskippen (opfok vleeskippenouderdieren). Nageschakelde technieken zoals luchtwassers worden evenmin behandeld.