Klimaatmitigatie in de landbouw

Ellen Maertens, Linn Dumez en Dirk Van Gijseghem

Oktober 2016

Klimaatmitigatie in landbouw

Klimaatverandering is een van de ernstigste uitdagingen waarmee onze maatschappij - en zeker ook de landbouw - in de 21ste eeuw geconfronteerd wordt. De oorzaak wordt in grote mate gezocht bij de emissie van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), dat vaak gerelateerd is aan brandstofgebruik. Twee andere typische ‘landbouwgassen’ zijn methaan (CH4), dat vrijkomt bij verteringsprocessen (voornamelijk bij herkauwers), en lachgas (N2O), dat bij mestopslag gevormd wordt. De bijdrage die de sector kan leveren in de verzachting van de klimaatverandering (mitigatie) ligt dan ook op het vlak van energiegebruik en emissies.

Deze literatuurstudie werd opgemaakt ter voorbereiding van de tweede Vlaamse klimaattop op 3 oktober 2016. Het rapport lijst maatregelen op die kunnen bijdragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw. Hiervoor werd nationaal en internationaal onderzoek gescreend op maatregelen die de broeikasgasemissies uit veeteelt, stal- en mestmanagement en energiegebruik op het landbouwbedrijf reduceren.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Maertens E., Dumez L. & Van Gijseghem D. (2016) Klimaatmitigatie in landbouw, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be