Klimaatverandering in de polders

Kiezen voor zoet of zilt?

Ewout Zwaenepoel, Sylvie Danckaert  & Dirk Van Gijseghem

Februari 2017

Klimaatverandering in de polders

Op middellange termijn kan de klimaatverandering in Vlaanderen een wijziging van de hydrologie in de polders veroorzaken. In de winter zullen we te maken hebben met nattere polders en in de zomer met verdroging én meer hevige zomerbuien. Tegelijk kan de stijging van de zeespiegel leiden tot verzilting van het oppervlakte- en grondwater door toenemende verdroging in de zomer.

Schade door verzilting en verdroging is nauw verweven met elkaar en kan daarom moeilijk los van elkaar behandeld worden. Een heel belangrijke rol speelt drainage, die moeilijk omkeerbare verzilting kan veroorzaken. Aangepaste drainage of eliminatie van drainage kan leiden tot een vertraagde afvoer van zoet water.

Tegenover de verwachte schadelijke gevolgen bij de gangbare plantaardige teelten en bij de veehouderij, dienen zich mogelijk ook nieuwe kansen aan. De mate waarin die kansen potentie hebben, hangt in sterke mate af hoe en wanneer – tijdig of niet – wordt ingespeeld op de klimaatverandering bij gewaskeuze en waterbeheer.

Zilt en zoet kunnen ruimtelijk naast elkaar voorkomen. Kiezen voor zoet of zilt kan ook gebeuren in gradiënten en behoeft daarom niet altijd een scherpe scheidingsgrens te hebben. Door tegelijk te kiezen voor zoet, zout en voor de gradiënten kunnen bijkomende kansen worden gecreëerd.

Deze literatuurstudie geeft een aantal mogelijkheden weer op basis van Vlaams en Nederlands onderzoek.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Zwaenepoel E., Danckaert S. & Van Gijseghem D. (2016) Klimaatverandering in de polders. Kiezen voor zoet of zilt?, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be