Economie en stikstofstromen in de melkveehouderij (versie 2009)

De landbouw is er, door zich voortdurend aan te passen, in geslaagd om voldoende voedsel van prima kwaliteit voort te brengen. Niet alleen is er voldoende voedsel, in onze Westerse wereld,  maar dit is ook beschikbaar aan zeer gunstige prijzen voor de consument. 

Landbouw brengt voedsel voort maar mag daarbij het milieu ( water, lucht, ..) zo min mogelijk belasten. Om dit te bereiken wordt door de verschillende overheden regulerend opgetreden. De Europese nitraatrichtlijn van 1991 is voor landbouw zeer belangrijk. Kernpunt van deze richtlijn  is dat zowel het oppervlaktewater als het grondwater maximaal 50 mg nitraat per liter water mag bevatten. Deze richtlijn is omgezet naar Vlaamse regelgeving. De verschillende versies van het mestdecreet vormen er de concrete omzetting van.

Het blijft een cruciale uitdaging om als melkveehouder zo economisch mogelijk te boeren - gezien de slechte melkprijzen een absolute noodzaak - op een ecologisch verantwoorde manier. In de brochure worden aan de melkveehouder heel wat handvaten aangereikt om dit te realiseren. Een optimale ruwvoeder(melk)productie is zowel economisch als ecologisch interessant. Een goede ruwvoederproductie betekent een lagere kostprijs en een goed mineralenmanagement. De landbouwer van morgen is een manager die o.a. de daartoe beschikbare analysetechnieken en –resultaten inzet op zijn bedrijf.

De nieuwe regelgeving en de nieuwe inzichten gebaseerd op proefveldwerking heeft er ons toe aangezet om de vroegere brochure ‘Economie en stikstofstromen in de melkveehouderij” in samenwerking met de VLM grondig te herwerken. In de verschillende hoofdstukken van de brochure is gepoogd om het essentiële van bovenvermelde kennis, op een bevattelijke manier weer te geven.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be