Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf (versie 2010)

De melkveehouderij is veel in het nieuws. Verschillende acties, de ene al meer spectaculair dan de andere, trekken de aandacht van pers en publiek. De grote inkomensonzekerheid is de centrale drijfveer van de diverse acties.

De melkveehouderij kent sinds 1984 het quotumsysteem. Dit gecombineerd met een sterk markt-  en prijsbeleid op Europees niveau gaf een vrij grote stabiliteit aan de sector. De melkprijs kende wel schommelingen waren die waren al bij al vrij beperkt. De laatste jaren heeft de melkveehouderij evenwel kennis gemaakt met sterk schommelende melkprijzen. De inkomensvorming is er natuurlijk direct mee verbonden.

Afgezien van de schommelingen over de verschillende jaren is de variatie van het inkomen tussen de verschillende melkveebedrijven echter nog steeds zeer groot. De variatie is zelfs zo groot dat de groep betere melkveebedrijven een jaarlijks arbeidsinkomen halen dat dubbel zo groot is dan de groep mindere bedrijven. Ondanks de stagnerende of dalende prijzen slagen de beste bedrijven er in om een zekere rendabiliteit te houden, anderen komen evenwel in de rode cijfers. Een analyse naar de oorzaken van de verschillen is dus zeker op zijn plaats.  In deze studie worden de betreffende oorzaken bestudeerd op basis van het bruto-saldo per 100 l. Het bruto-saldo geeft aan wat er kan verdiend worden aan de productie van een bijkomende liter melk. Om het bruto-saldo per 100 liter melk te bekomen worden de bruto-opbrengsten (melkgeld, omzet en aanwas, premies, ...) verminderd met de variabele kosten verbonden met de bedrijfsuitbating (voederkosten, dierenarts en medicamenten, veekosten, meststoffen, zaai-zaad, fytoproducten, loonwerk, ...).

Deze brochure is door het departement Landbouw en Visserij samengesteld op basis van informatie uit het boekhoudnet (Landbouwmonitoringnetwerk) van het Departement Landbouw en Visserij.

In deze brochure wordt gepoogd die factoren op te sporen die aanleiding geven tot een hoger bruto-saldo per 100 liter melk. Alhoewel er grote structuurverschillen zijn tussen de verschillende melkveebedrijven zijn, levert het optimaliseren van de diverse factoren ( ruwvoederkostprijs, vervangingsbeleid,..) een positieve bijdrage aan het saldo en het inkomen. In de verschillende hoofdstukken van de brochure wordt stilgestaan bij de belangrijkste factoren die een invloed hebben. 

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be