Blonde d’ aquitaine - resultaten demonstratieproef (versie 2012)

Eind jaren 1990 was er vraag van de Vlaamse rundveehouders, naar informatie over uitbating en management van Blonde d’ Aquitaine binnen de Vlaamse productieomstandigheden. Om hier aan tegemoet te komen, richtte het Departement Landbouw en Visserij een demonstratieproef Franse vleesrassen in. De zoötechnische resultaten van de opvolging van 9 bedrijven, zijn nu gebundeld in een gratis te verkrijgen brochure.

Naar het einde van de 20e eeuw nam de interesse in Franse vleesrassen in België toe. Sommige veehouders kozen voor diversificatie op hun bedrijf zoals hoeveverkoop en wensten een product aan te bieden dat duidelijk onderscheidbaar was van het gangbare rundsvlees, het Belgisch Witblauw.

De keuze binnen de Franse vleesrassen viel in Vlaanderen vooral op het Limousin en het Blonde d’ Aquitaine ras. Deze rassen worden gekenmerkt door ondermeer gemakkelijke kalvingen, een goede vruchtbaarheid en geringe afwijkingen.

Omdat deze rassen een heel andere manier van uitbating en management vragen dan het Belgisch Witblauwe ras, was er nood aan productieresultaten van deze Franse vleesrassen binnen de Vlaamse productieomstandigheden. Om hierop een antwoord te bieden heeft het Departement Landbouw en Visserij een aantal bedrijven met dieren van het Limousin en Blonde d’ Aquitaine ras opgevolgd in een demonstratieproef Franse vleesrassen.

De veestapel van het Limousin ras in Vlaanderen stagneert min of meer, maar het Blonde d’ Aquitaine ras kent nog steeds een lichte groei. Na ruim 10 jaren opvolging van 9 vleesveebedrijven met dieren van het Blonde d’ Aquitaine ras, werd de demonstratieproef in 2011 afgerond en zijn de zoötechnische resultaten van dit ras gebundeld in een brochure. Deze brochure biedt heel wat nuttige informatie voor elke veehouder die met het Blonde d’ Aquitaine ras wil fokken om er een kwalitatieve en productieve veestapel mee uit te bouwen.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Blonde d'Aquitaine (2012)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij Laurence Hubrecht: Tel. 09 276 28 44 -
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be